Vägledande principer

På Nynas har vi en policy och en process för alla delar av vår verksamhet, bl.a. hälsa, säkerhet, kvalitet, miljöskydd och affärsetik.

Hållbar utveckling

Hållbarhet kan betyda olika saker för olika företag och människor. Därför är det viktigt att synliggöra den kunskap som redan finns och komplettera där det finns brister.

Läs mer om Hållbar utveckling

HSSE&Q-policy

Syftet med policyn är att stödja Nynas vision och hjälpa oss att nå resultat som vi kan vara stolta över. På så sätt kan vi vinna förtroende bland kunder, medarbetare, aktieägare, leverantörer, myndigheter, grannar och samhället i stort.

Läs mer om HSSE&Q-policy

Nynas ledningssystem

För att uppfylla våra mål inom HSSE&Q – och för att hela tiden bli bättre – krävs en samordnad arbetsmetod baserad på en gemensam arbetsmodell. Detta kallas för ledningssystem.

Läs mer om Nynas ledningssystem

Uppförandekod

Nynas vill vara en positiv kraft i samhället och en attraktiv arbetsgivare. Det betyder att vi alltid strävar efter att agera i enlighet med god affärsetik och på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Läs mer om Uppförandekod

Responsible Care

Nynas deltar i Responsible Care, kemiindustrins program för ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.

Läs mer om Responsible Care

REACH

REACH står för "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances" (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Regelverket började gälla år 2007 och ersätter runt 40 tidigare EU-lagar och -direktiv. REACH fastställer att alla kemikalier som tillverkas eller importeras måste registreras.

Läs mer om REACH