REACH

REACH står för "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances" (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). Regelverket började gälla år 2007 och ersätter runt 40 tidigare EU-lagar och -direktiv. REACH fastställer att alla kemikalier som tillverkas eller importeras måste registreras.

Om ett ämne innebär risk för människor eller miljö krävs en säkerhetsutvärdering, och i vissa fall även tillstånd för användning.

Tidsfristen för registrering av ämnen som tillverkas och importeras med över 1000 ton om året var den 30 november 2010. Före detta datum var alla juridiska enheter tvungna att lämna in en registreringsdossier till den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

En stor del av arbetet med att sammanställa information om varje ämne har gjorts i samarbete med branschorganisationer. Nynas är del av SIEF (Substance Information Exchange Forum) för petroleumprodukter, ett informationsforum som leds av CONCAWE, de europeiska oljebolagens organisation för hälsa, säkerhet och miljö.

Arbetet med att sammanställa all information som behövs för den gemensamma delen av dokumentationen började redan 2006 och slutfördes under sommaren 2010. Att samla in all information var en omfattande uppgift som krävde stora resurser, men samtidigt innebär det att vi nu har bättre förståelse för vilka risker för hälsa och miljö som våra ämnen kan medföra.

Nynas har lämnat in dossierer för alla ämnen som tillverkas inom och/eller importeras till EU av Nynas och som regleras av REACH-förordningen. För mer information se respektive verksamhetsområde.

Om du har några frågor om REACH, kontakta Karin Hennung, Manager Product HSE, och hennes team.

More information on the internet

European Chemicals Agency  
Concawe – the oil companies’ European organisation for environment, health and safety in refining and distribution  
Eurobitume - European Bitumen Association