Grønn revolusjon på Asfaltdagen

«Klimavegen», «Varige Veger», «LTA» og «gjenbruk» er eksempler på miljørelaterte tema som har fått jevnlig oppfølging på Asfaltdagen og andre vegfaglige seminarer i Norge de siste årene. Det skorter ikke på kunnskap om ny og miljøvennlig teknologi og metodebruk. I teorien er bransjen i tidsriktig, grønn modus. Men hva skjer i praksis?

På Asfaltdagen 25. Januar kom svarene i tur og orden fra ledere i henholdsvis Statens vegvesen, Nye Veier, Veidekke og det svenske Trafikverket. Vi foregriper begivenhetenes gang og ekstraherer følgende: I Norge er vekting av miljø kommet inn som en ny forskrift i lov om offentlige anskaffelser. En samlet bransje er innstilt på å innfri FNs klimamål (togradersmålet). Transportetatene har klare mål for reduksjon av klimagasser. Og Nasjonal Transportplan gir «fossilbilistene» kort tid til å nyte sine private klimagassverk. Her framkommer følgende revolusjonserklæring, lett omskrevet: Det skal blir stopp i salg av nye personbiler med diesel- og bensinmotorer i Norge om 7 år!

Økt OPS-satsing

Norsk Asfaltforenings nye leder Thor Asbjørn Lunaas åpnet dagen et akademisk kvarter før revolusjonserklæringen kom, med å fortelle at det blir økt satsing på OPS-kontrakter.

Foruten miljøtemaet, ble andre dagsaktuelle saker eksponert på asfaltforeningens siste hoved-mønstring. Vi fikk eksempelvis høre siste nytt om regionreformen som omfatter sammenslåing av kommuner og fylker. Her snakket en fylkeskommunal samferdselssjef, Oddveig Kipperberg, entusiastisk om Trøndelag fylkeskommune som var blitt Norges nest største vegeier etter sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Uheldigvis fulgte det ikke ekstra penger med i ekteskapet, og desto verre er det at fylkesvegene i Trøndelag har et samlet etterslep på 4,5 milliarder kroner. Kipperbergs langt mindre entusiastiske konklusjon måtte dermed bli: Problemer og utfordringer i fleng i stor-Trøndelag!

Offisiell statistikk viser at det blir produsert cirka 6,5 millioner tonn asfalt i Norge. Dette gir et samlet utslipp på 364.000 tonn CO2. Vegvesenets andel utgjør 40 prosent.

Bilparken elektrifiseres i 2025

Morten Lund, regionvegsjef i Region øst, som hadde steppet inn på kort varsel for vegdirektør Terje Moe Gustavsen, redegjorde i det første innlegget på Asfaltdagen for hvordan Vegvesenet skal møte sine miljøforpliktelser. Lund startet med å referere fra Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 der det står at «alle nye personbiler og lette varebiler skal være utslippsfrie kjøretøy i 2025». Det står «skal» og da tyder alt på at det blir slutt på salg av nye dieselbiler og bensinbiler i Norge etter den tid. I 2025 skal også nye bybusser enten være utslippsfrie eller gå på biogass. I 2030 gjelder dette for 75 prosent av langdistansebussene, 50 prosent av lastebilene, mens varedistribusjonen i de største byene skal være tilnærmet utslippsfri, ifølge NTP.

Regionvegsjefen kunne etter sin bilelektriske revolusjonserklæring opplyse at klima- og miljøkravene er blitt kraftig innskjerpet i forbindelse med anbudskonkurranser. I lov om offentlige anskaffelser er det gjort en tilføyelse der det etterspørres miljøvennlige løsninger. Vi siterer fra den nye forskriften som trådte i kraft fra 1. mai 2017: «Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør miljø som hovedregel vektes minimum 30 prosent.»

– Vi er innenfor kravene!

Regionvegsjefen gjennomgikk også prosjektet Varige Veger som hadde munnet ut i en del nye krav i håndbok «N200 Vegbygging», deriblant om støysvak asfalt. Overgang fra oljefyrte til gassfyrte asfaltfabrikker, Lavtemperaturasfalt og gjenbruk var andre miljørelaterte gjengangere i Lunds førsteinnlegg på Asfaltdagen. Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål fra publikum. En representant for entreprenørstanden ga uttrykk for at Vegvesenet ikke bryr seg nok om å etterspørre gjenbruksmasser i asfaltkontrakter. Spørsmålet lød: – Når skal bruk av gjenbruksasfalt komme opp på 1986-nivå? Torgrim Dahl, prosjektleder i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst, kom Lund i forkjøpet og svarte avvæpnende fra tilhørerbenk: – Ingen krise, vi er innenfor kravene! 

FNs klimamål for Veidekke

Knut Rolland i Nye Veier opplyste i det neste innlegget at selskapet praktiserer vekting av miljøkravet slik som den nye forskriften i lov om offentlige anskaffelser legger opp til. Han opplyste at Veidekke som kontraktsvinner av utbyggingen «E6 Ankvern-Moelv» i Mjøsregionen like nord for Oslo, går enda lengre og lover 41 prosent utslippsreduksjon. Fyring av asfaltfabrikker med treflis, smarte materialvalg som lavkarbonbetong, gjenbruk av eksisterende teknisk materiell, anskaffelse av 30 elbiler som anleggsbiler og lastebiler med Euro-5- og 6-motorer er tiltak som skal bidra til dette ambisiøse lavutslippsmålet i denne motorvegskontrakten.    

Evind Olav Andersen etterfulgte naturlig Rolland som foredragsholder og snakket utfyllende om Veidekkes arbeid med miljøspørsmål og synspunkter vedrørende kontraktsutforming. Han uttalte at Norge ligger langt framme når det gjelder klimavennlig asfaltproduksjon. Han gjorde det klart at Veidekke skal drive virksomheten i samsvar med FNs klimamål (togradersmålet). Av tiltak som selskapet setter inn for å nå dette målet nevnte han ISO-sertifisering, miljøinvesteringer, LTA-produksjon og økt gjenbruk, samt fornybart drivstoff i forbindelse med transport og bruk av bio-brendsel.

Andersen er en svoren tilhenger av LTA, og er ikke imponert over asfaltbransjens evne og vilje til endring på dette området.

– Vi mener vegen går gjennom miljødeklarasjoner i EPD for våre produkter og leverandører. EPD står for «Enviromental Product Declaration» I dette tilfellet snakker vi om CO2-utslipp. Norge er kommet langt i Europa med å begrense CO2-utslipp. «Markedet setter pris på klima», sa Eivind Olav Andersen, idet han viste en plansje med denne påskriften, som var et sitat fra Dagens Næringsliv. Herav tillater vi å konkludere på vegne av Andersen: Miljøsatsing er godt for business!

Svensk null-visjon

Også i Sverige har man satt inn offensive tiltak for å redusere utslipp av klimagasser. Dette opplyste Kristina Martinsson i Trafikverket i det etterfølgende fjerde miljørelaterte foredraget på Asfaltdagen. Vi har miljøkrav i våre kontrakter. Vi har visjon og mål om at vi ikke skal ha netto utslipp av klimagasser i Sverige fra 2045, sa Martinsson.

Tekst og foto: Yngve Jacobsen

 

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noted

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron