Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
  8. Bitumen Matters
Bitumen for asfaltdekker

26.11.2014 14:23

Flere nyvinninger med Varige Veger

Etatsprogrammet Varige Veger i regi av Statens vegvesens teknologiseksjon er i sluttfasen med flere nyvinninger etter fire år med kontinuerlig forskning og utvikling. Ønsket effektmål er som programmets tittel antyder – levetidsforlengelse!

Ved hjelp av ny teknologi, riktige utførelsesmetoder samt strengere forskrifter og ditto kontrollregime, vil dette være oppnåelig, samtidig som årskostnaden vil krympe. Programmet favner vegfagets alle bestanddeler, og emneområdene er sortert i tre ulike arbeidspakker: Vegdekker; dimensjonering og forsterkning; kunnskapsformidling og implementering.
Programleder Leif Bakløkk oppsummerer her de viktigste nyheter fra Varige Veger:

Vegdekker
Ny målemetode!

– Laserscanneren som vi har videreutviklet i dette programmet er et viktig bidrag. Den setter oss i stand til å måle homogenitet på ferdig utlagt dekke, rett etter at entreprenøren er ferdig med jobben. Dette har jeg stor tro på. Ved å sette fokus på god utførelse og samtidig ha muligheten til å måle hvor godt resultatet har blitt, vil vi utvilsomt oppnå bedre dekkekvalitet, mener Bakløkk.

Arbeidspakken ”vegdekker” er inndelt i flere delemner: Utførelsens betydning for dekkelevetid. Oppfølging av skjøter. Feltundersøkelser og prøvetaking av asfaltdekker. Erfaringer med PmB og LTA. Sistnevnte er et bransjeprosjekt fra 2011 som blir fulgt opp i Varige Veger i form av feltmålinger og laboratorieundersøkelser.
Problemer og utfordringer?
 – På dekkesiden har vi et gjennomgående problem med skjøter, klebing og utførelse. Her må det bli en kvalitetsheving, sier Leif Bakløkk.

Programlederen konstaterer at bedre klebing mellom asfaltlagene er med på å øke
vegens levetid. Det oppstår fort skader hvis ny asfalt ikke limes godt nok til den underliggende asfalten. Undersøkelser avdekker at mengde klebeemulsjon (lim) ofte er betydelig lavere enn spesifisert.

Men det er ikke bare mengden som avgjør kvaliteten. Kvaliteten på emulsjonen har også betydning, og derfor ønskes innføring av egenskapskrav i stedet for mengdekrav. Da blir det opp til entreprenør å bestemme mengde og kvalitet på lim som skal benyttes. Før kravet innføres, undersøker Varige Veger-programmet hva som må til for å få den optimale bindingen mellom lagene i vegdekker.

Dimensjonering og forsterkning
Nye forskrifter!

Med motorvegsskandalene på Østlandet i friskt minne, har Bakløkk & co fokusert på materialbruk og frostsikring av overbygningen. Det blir innført nye krav og strengere kontroll med kvaliteten på steinmaterialene som brukes i vegkroppen.

– Våre undersøkelser har avdekket problemer med finstoff i for store mengder og alt for stor stein i nybygde veger. Ja, vi har sågar funnet trestubber høyt opp i overbygningen.
Som en konsekvens av dette har vi utarbeidet nye forskrifter som innebærer at vi går bort fra sprengstein og påbyr sortering og bruk av knuste masser. Dette er nå tatt med i kravnormalen for vegbygging, forteller Bakløkk.

Kunnskapsformidling og implementering
Nytt undervisningsmateriell!

Rekrutteringen til anleggsfagene i videregående skole er lav, og studentene på høgskoler og universitet velger andre studieretninger enn vegbygging. Gode lærebøker er også en mangelvare innenfor dette fagområdet. Flere steder har en bare brukt Statens vegvesen sine håndbøker (normaler og veiledninger) som eneste tilgjengelige undervisningsmateriell.
Disse er ikke utformet som lærebøker og heller ikke pedagogisk gode. 

Dette har Varige Veger tatt tak i:
– Joralf Aurstad  har sammen med en gruppe flinke vegteknologer den store jobben med å forfatte lærebok i vegteknologi. Denne blir ferdig neste år, sier Bakløkk og legger til:
– Vi er inne i siste året med etatsprogrammet Varige Veger. Forskning og utvikling er ofte enkelt å gjennomføre, men implementering gir gjerne større utfordringer. Under Teknologidagene i Trondheim i oktober arrangerte vi et seminar med oppsummering av de viktigste resultatene fra Varige veger, men vi må regne med litt etterarbeid neste år. Vi vurderer et sluttseminar på høstparten 2015 og trenger nok neste år til implementering. Arbeidet samordnes med revisjon av håndbok N200 Vegbygging. Statens vegvesen samler  forskningsaktiviteten i fireårige etatsprogrammer. Varige Veger (2010-2014), som har kostet om lag 20 millioner NOK i tillegg til en minst like stor egeninnsats i Statens vegvesen, er således ikke et enestående FoU-program.

Hva blir tema for neste etatsprogram?
 – Det er ikke tatt beslutning om dette ennå, men det er behov for å se på energieffektiviteten ved bygging, drift og vedlikehold av veger. Hittil har vi hatt et erfaringsbasert dimensjoneringssystem i Norge, men det er nå behov for å gå over til et nytt system som er teoretisk/analytisk basert, der vi kan legge inn klimamodeller og beregne miljøeffekter av materialer. Dette er veldig komplisert og krever lang tids jobbing for å få nødvendig kunnskap, sier Leif Bakløkk om vegen videre.

Videre lesning

Leo Helland er utnevnt til interim administrerende direktør for vår norske virksomhet i Nynas AS.

Leo er utdannet innenfor petroleumsteknologi ved Universiteter i Stavanger, og Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI innen økonomi, strategi og ledelse.

Les mer om Leo Helland er utnevnt til interim administrerende direktør for vår norske virksomhet i Nynas AS.

Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic

Mikael Blank has taken over the position as Business Area Director acting for Nynas Bitumen Nordic.

Les mer om Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic