Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
  8. Bitumen Matters
Bitumen for asfaltdekker

25.11.2016 11:38

Snart hjem i kollektivfeltet – på strøkne veger

– Ingen regjering i moderne tid har bevilget så mye til veg som denne. Forfallet er redusert, og kan være helt borte i 2030, sier Nikolai Astrup til Stopp&Belägg.

Vi møter lederen i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité (samt parlamentarisk nestleder i Høyres Stortingsgruppe og leder i Oslo Høyre) på hans kontor på Stortinget en klar og solrik fredag ettermiddag i slutten av oktober. Snart er det helgefri og da kan 38-åringen suse hjemover i kollektivfeltet i sin «bompengefrie» Tesla, på mer strøkne asfaltveger enn han og kongerikets øvrige bilister kan huske å ha opplevd på flere år. Skal vi tro Nikolai Astrup selv.

Ifølge regjeringens anslag beløper etterslepet på riks- og fylkesvegnettet i Norge seg til 98 milliarder NOK. Et nokså alarmerende høyt tall. Dette beløpet trengs for å fjerne forfall. Oppgradering til vegnormalstandard kos-ter atskillig mer – astronomiske 1.300 milliarder NOK, i følge Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Med neste års statsbudsjett lagt til grunn er RIF enig med regjeringen om at riksveg-etterslepet vil bli redusert med 1,6 milliarder NOK. Men når det gjelder fylkes- og - kommunevegnettet vil forfallet øke, hevder foreningen. Bevilgningene på neste års vegbudsjett er ikke i nærheten av å skulle krympe forfallsveksten, mener RIF.

Nikolai Astrup er dypt uenig:
– Regjeringen har definitivt bidratt til å redusere forfallet. Det har vært en betraktelig økning av dekkestandarden i denne regjeringsperioden som startet høsten 2013. Med borgerlig regjering har standarden økt med 74-80 prosent på riksvegnettet og 50 prosent på fylkesvegnettet, sier samferdsels-politikeren med tallreferanser fra statsbudsjettet å slå i skrivebordet med.

– Her lukter det virkelig asfalt, sier han, og detaljerer: Ingen tvil, fylkesvegnettet er opprustet i rakettfart, og mye raskere enn tidligere. Opprustning av fylkesvegene er overoppfylt med 177 prosent. I neste budsjettperiode blir det 1,5 milliarder mer å ruste opp fylkesvegene med. Det er opp til fylkene å prioritere veg innenfor deres respektive budsjettrammer. Her er det frie midler og store variasjoner på vegbevilgningene. 

– I den forbindelse kan det bli aktuelt å ta noen fylkesveger tilbake til staten. Det gjelder fortrinnsvis veger med høy ÅDT eller som er av vesent-lig viktighet for næringslivet. Ellers gjør vi et kjempeløft med å innfri EUs tunneldirektiv under motto «Bedre sikkerhet – bedre framkommelighet».

– For første gang er vi i en situasjon der forfallet går ned. På riksveger går det kraftig ned, hvilket er resultatet av politiske prioriteringer. I denne re-gjeringsperioden er det lagt asfalt på 5.500 kilometer veg. Dette er mer enn halve riksvegnettets lengde. Økningen var 1.300 kilometer sammenliknet med forrige regjering over et like langt tidsrom, sier lederen i «Transport-komiteen» på Stortinget, Nikolai Astrup.

Med etableringen av «Nye Veier» er målet å få mer veg for pengene?

 – Ja, her satser vi på standardisering og spesialisering på en type veg som skal bygges både raskere og mer effektivt enn vi tradisjonelt har gjort i Norge. Her er betydelige summer å spare samtidig som vi bygger tilfreds-stillende standard. Planleggingstiden skal halveres på nye prosjekter. På E16 skal planleggingstiden ned fra 10 til 5 år.

– Dessuten tar vi i bruk nye kontraktsformer som vil virke ekstra motiverende på entreprenør. Således er Hæhre nå i gang med en såkalt «utviklings-kontrakt» på E6 i Nordland. Her ligger entreprenøren allerede foran skjema. OPS er et annet virkemiddel, der utbygger får ansvar for vedlikehold.

– En suksesshistorie i så henseende er byggingen av E18 Grimstad - Kristiansand som tok tre år. Tilsvarende utbygging tok syv år i Vestfold. Funksjonskontrakter er dessuten en kontraktsform som må tas i bruk i større omfang enn i dag, som virker motiverende og bidrar til innovative løsninger.

Planleggingstiden skal ned, sier du, men det er ofte lokale stridigheter om trasévalg som bidrar til å hale den ut?

– Ja, og derfor går vi inn for at store prosjekt med viktige nasjonale inte-resser blir behandlet som statlig plan. Vi må samtidig lytte til lokalmiljøet, sier Nikolai Astrup avslutningsvis.

Videre lesning

Leo Helland er utnevnt til interim administrerende direktør for vår norske virksomhet i Nynas AS.

Leo er utdannet innenfor petroleumsteknologi ved Universiteter i Stavanger, og Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI innen økonomi, strategi og ledelse.

Les mer om Leo Helland er utnevnt til interim administrerende direktør for vår norske virksomhet i Nynas AS.

Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic

Mikael Blank has taken over the position as Business Area Director acting for Nynas Bitumen Nordic.

Les mer om Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic