Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
Bitumen for asfaltdekker

21.03.2014 11:20

Veg-villig ”blå-blå” regjering

Regjeringen Solberg bebuder tempo-økning i vegutbyggingen. Finansieringen skal sikres gjennom å opprette et infrastrukturfond med øremerkede midler og uttak av en større andel av oljeformuen.

Et nytt utbyggingsselskap er dessuten under etablering i regi av den nye og veg-villige ”blå-blå” regjeringen. 

In frastrukturfondet blir på NOK 100 milliarder som bygges opp over inntil 5 år, og avkastningen øremerkes i statsbudsjettet til veg, jernbane, kollektivtransport og øvrig infrastruktur. 

Den nye regjeringen med Høyres Erna Solberg som statsminister og Fremskrittspartiets Siv Jensen som finansminister legger opp til raskere og mer kostnadseffektiv utbygging langs lengre strekninger enn før. Den mener at planleggingen må skje mer helhetlig og kortes ned betraktelig og at offentlig-privat samarbeid (OPS) er mest fornuftig gjennomføringsstrategi når det gjelder større veg- og jernbaneutbygginger.

Flere vegstrekninger skal trygges med midtrekkverk og utbyggingen av motorveger skal forseres kraftig i trafikksikkerhetens navn. Regjeringen har kommet med et kontroversielt forslag om å øke fartsgrensen på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t.

Regjeringen har i Nasjonal transportplan 2014–2023 forutsatt at innsatsen til drift og vedlikehold skal  trappes opp. Og det skorter ikke på ambisjonene: Forfallsveksten skal stoppes tidlig i planperioden og forfallsreduksjonen skal komme til syne i løpet av denne ti-årsperioden.

Aktivitetsnivået for investeringer er høyt ved inngangen til 2014 og innebærer betydelige bindinger for å følge opp vedtatte prosjekter. Det er prioritert statlige midler til anleggsstart eller forberedende arbeider på en rekke nye prosjekter. Det ble i 2012 startet forsøk med finkornete vegdekker som et støyreduserende tiltak. Strekningene som ble lagt i 2013 utgjør om lag 13 kilometer. For å få tilstrekkelig systematisk dokumentasjon av støyeffekt og holdbarhet vil det bli gjennomført forsøk med slike vegdekker også i 2014.

Statens vegvesen har i sitt handlingsprogram avsatt NOK 147 milliarder til bruk på riksvegnettet de neste fire årene og forventer sterk økning i aktiviteten. 43 milliarder blir bompengefinansiert, mens de resterende 104 milliarder er statlige midler. Dette rekker til 10.450 kilometer riksveg.

Nyinvesteringer: Den største enkeltpotten går til nyinvesteringer, til sammen 105 milliarder. Store vegprosjekter stikker av med 79 milliarder som finansieres omtrent halvt om halvt med bompenger og statlige midler. I kommende fireårsperiode blir det oppstart av 34 store vegprosjekter og videreføring av 30 store prosjekter. Handlingsprogrammet til Statens vegvesen omfatter bygging av 107 kilometer ny firefelts motorveg og 181 kilometer veg med midtrekkverk. De andre og mindre riksvegprosjektene vil legge beslag på 26 milliarder i perioden 2014-2017.

Drift og vedlikehold: Statens vegvesen har NOK 12,2 milliarder å rutte med til drift og tilsvarende 8,8 milliarder til vedlikehold av riksvegnettet i løpet av denne fireårsperioden. I tillegg vil betydelige midler medgå til bymiljøtiltak (3,1 mrd) og gang-sykkelveger (2,4 mrd), med mer.

– Vårt handlingsprogram for riksvegene gir rom for å bygge mer veg samtidig som vi tar fatt på store vedlikeholdsoppgaver på veger, tunneler og bruer, meddeler vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.

Videre lesning

Sustainability and performance of tyres: can they go together?

Join Rubber & Tyre industry experts Dr. Kamyar Alavi (Sr Tech Advisor) and Dr. Herbert Fruhmann (Market Manager) to learn how our latest developments can help you reach your sustainability goals – without compromising on performance.

Les mer om Sustainability and performance of tyres: can they go together?

Flash Update: all you need to know about IEC 60296 Ed 5 (2020)

Flash update on IEC 60296:2020. The new international standard governing the handling of unused and recycled mineral insulating oils is now in force. Find out what it means for you and your operation, in these short information session which will give you the essential update you need.

Les mer om Flash Update: all you need to know about IEC 60296 Ed 5 (2020)

Webinars

Register and join Nynas' industry experts for a series of webinars and flash updates on key industry trends, new products, technical discussions and much more. Please register with your company email.

Les mer om Webinars