Coraz większy nacisk na wprowadzanie technologii gwarantujących redukcję emisji gazów cieplarnianych

W wielu krajach Europy rozpoczęto wdrażanie inicjatyw mających na celu ograniczenie emisji związanych z budową i utrzymaniem dróg

W wielu krajach Europy rozpoczęto wdrażanie inicjatyw mających na celu ograniczenie emisji związanych z budową i utrzymaniem dróg.

Wcałej Europie kładzie się coraz większy nacisk na zmniejszanie skali działań uważanych za sprzyjające zmianom klimatycznym. Zbiega się to z oficjalnymi celami Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia zużycia energii i redukcji emisji przy jednoczesnym zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii. Branże przemysłowe w poszczególnych państwach europejskich są zachęcane do ograniczania tzw. „śladu węglowego” w drodze zmian legislacyjnych lub za pomocą innych bodźców. Budownictwo drogowe nie jest tu żadnym wyjątkiem.

Dla przykładu we Francji, w następstwie ogólnokrajowej inicjatywy opracowanej przez rząd (Ekologiczny Okrągły Stół w Grenelle), stowarzyszenia drogowców podpisały Dobrowolne Porozumienie, którego celem jest zapobieganie zmianom klimatycznym i ochrona bioróżnorodności oraz środowiska naturalnego. W ramach Porozumienia, zobowiązały się one w szczególności do promowania „porównywania rozwiązań ekologicznych poprzez stworzenie tzw. Eco-comparateur”, narzędzia współużytkowanego przez firmy i zatwierdzonego przez ADEME (Agencja ds. Regulacji Środowiska Naturalnego i Energetyki), dokonującego porównań na podstawie zużycia energii, poziomu emisji gazów cieplarnianych i ochrony zasobów naturalnych”.

Dotychczas, oferty wykonawców w zakresie opcji przyjaznych dla środowiska były przedkładane w różnej formie, opracowanej z użyciem własnego oprogramowania poszczególnych firm. Obecnie, członkowie Francuskiej Federacji Budowniczych Dróg (USIRF) opracowali oprogramowanie do porównań ekologicznych (tzw. Eco-comparateur) pod nazwą SEVE (Systeme d’Evaluation des Variantes Environnementales), które jest przeznaczone do użytku przez cały sektor. Każda firma może korzystać z SEVE podczas przetargów w celu porównania wpływu na środowisko danego rozwiązania technicznego z wymaganiami specyfikacji wyjściowej. Oznacza to, że można przeprowadzać wiarygodne porównania alternatywnych rozwiązań; co więcej, projekt przyczyni się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań również z ekologicznego punktu widzenia.

Produkcja i układanie mieszanek asfaltowych są też przedmiotem szczególnego zainteresowania w Wielkiej Brytanii, gdzie tzw. Carbon Trust uznał, iż sektor bitumiczny może znacznie ograniczyć swój wpływ na zmiany klimatyczne. W opracowanym przez Carbon Trust programie o nazwie Akcelerator Wydajności Energetycznej Przemysłu (IEEA) produkcja mieszanek asfaltowych została uznana za jeden z trzech sektorów wytwórczych, który wspiera działania służące ograniczaniu emisji.

Zmniejszenie temperatur produkcji mieszanek asfaltowych zostało powszechnie uznane za realistyczny sposób osiągnięcia znacznych oszczędności energetycznych i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jednakże konieczne jest dodatkowe wsparcie w celu stworzenia rynku na niskotemperaturowe mieszanki bitumiczne. Dążąc do realizacji tego planu, organizacja Carbon Trust wykorzystuje inicjatywę IEEA w celu inwestowania w projekty partnerstwa publiczno prywatnego, które służą rozwijaniu i sprawdzaniu skuteczności nowej technologii.

Nynas, jako dostawca asfaltu dla firmy Tarmac wraz z konsultantem fi rmą Atkins jest partnerem projektu IEEA, w ramach którego zaprezentowane zostaną mieszanki asfaltowe pół ciepłe (ang. half-warm) i zimne; celem projektu będzie uzyskanie certyfikacji Agencji ds. Autostrad Wielkiej Brytanii w zakresie stosowania tych materiałów w drogownictwie. Oczekuje się, iż uzyskanie takiej certyfikacji doprowadzi do powszechnego wzrostu popytu na niskotemperaturowe mieszanki bitumiczne w Wielkiej Brytanii.

Z kolei w Holandii zrealizowano pilotażowy projekt dotyczący niskotemperaturowej mieszanki zawierającej asfalt spieniony; od 2003 roku, jego skuteczność została dowiedziona w ramach programu partnerskiego z udziałem Nynas, czterech firm budowlanych działających w sektorze budownictwa drogowego oraz Centrum Badania Innowacji Rijkswaterstaat. W Holandii wsparcie dla mieszanek niskotemperaturowych przybrało formę wydania nowych przepisów regulujących umowy budowlane. W rezultacie wprowadzono system procedur przetargowych dla budownictwa drogowego, w którym oferentów ocenia się pod kątem wpływu ich projektów na środowisko naturalne. W ślad za Holandią poszła Belgia, gdzie Flamandzki Zarząd Dróg utworzył specjalną grupę roboczą ds. „przetargów przyjaznych dla środowiska naturalnego”.

Belgia to kolejny kraj, w którym następuje rozwój mieszanek niskotemperaturowych, przede wszystkim za pośrednictwem projektu badawczego realizowanego przez Nynas i Belgijskie Centrum Badawcze Drogownictwa. Następnym krajem będzie zapewne Polska, gdzie –  jak twierdzi Derk Goos, Dyrektor ds. Wsparcia Produktów na Europę Kontynentalną – sprawdzona zostanie skuteczność mieszanek niskotemperaturowych z dodatkiem asfaltu spienionego.

„Agencje i władze innych krajów na razie przyglądają się rozwojowi wydarzeń i według wszelkiego prawdopodobieństwa podążą tą samą drogą”, wyjaśnia Goos. „W Niemczech, dla przykładu, politycy rozpoczęli dyskusję nad technologiami budownictwa drogowego zapewniającymi obniżenie emisji CO2 i wkrótce zwrócą się do sektora prywatnego o przedstawienie konkretnych rozwiązań”.

W krajach skandynawskich sytuacja wygląda podobnie lub jest nieco bardziej zaawansowana. Szwecja określiła już cele legislacyjne zgodne z celami wyznaczonymi przez UE. „Szwedzkie władze ds. drogownictwa mają gotowy plan ograniczenia emisji CO2, w tym emisji generowanych przez infrastrukturę transportową”, twierdzi Dyrektor ds. Produktu na Region Skandynawski, Sven Fahlstrom. „Można zrobić bardzo wiele w celu ograniczenia emisji ze strony budownictwa drogowego i obecnie sektor prywatny jest niezwykle aktywny w tym zakresie. Skanska, dla przykładu, pracuje nad alternatywnymi rozwiązaniami zapewniającymi niski poziom emisji CO2”.

Inny wykonawca, NCC Roads, opracował niezwykle wszechstronną mieszankę układaną na gorąco o nazwie „Green Asphalt” (asfalt zielony), zaś kolejna firma realizuje podobny projekt z udziałem szwedzkiego funduszu rozwoju budownictwa SBUF. „W chwili obecnej nie ma żadnych dalszych nacisków ze strony szwedzkich władz ds. ruchu drogowego, aby korzystać z tych materiałów już teraz, ponieważ branża ma określony termin na rozpoczęcie wdrażania nowych rozwiązań”, mówi Fahlstrom. „Jeżeli jednak nie będzie postępu, to naciski wzrosną”, przyznaje.