Vägunderhåll, en utmaning i Europa

Bristen på finansiering av vägunderhåll är ett växande problem i Europa. Nu krävs omfattande insatser för att undvika ytterligare försämringar.

Didier ColinVD för IDRRIM – Institute for Roads, Streets & Infrastructures for Mobility

“Målet är att påvisa den extra kostnad som blir följden av att underhållsarbeten skjuts upp.”

Underhållet av infrastrukturen är en av de största utmaningarna i Frankrike, liksom i de flesta europeiska länder. Det är ett komplext område och de insatser som görs måste ingå i en övergripande strategi, som gör det möjligt att jämka behovet av förbättringar med det aktuella budgetutrymmet.

Speciellt när det gäller vägunderhållet är det svårt att exakt kvantifiera behovet eftersom det är avhängigt många parametrar. För att nå en bättre träffsäkerhet i bedömningen har nationella och lokala vägägare i Frankrike skapat ett gemensamt verktyg, National Road Observatory. Det är ett viktigt steg för att utvärdera hanteringen av vägnätet, såväl tekniskt som finansiellt, och göra rätt prioriteringar i en situation med ett åldrande vägnät och ansträngda offentliga finanser. Arbetet görs under ledning av IDRRIM, som samlar både offentliga och privata aktörer inom fransk transportinfrastruktur. Riskerna med bristfälligt underhåll är uppenbara. Den utmaning vi står inför är att förbättra kunskapen om hur vägnätet försämras utifrån tre centrala faktorer: klimatförhållanden, trafik- och driftförhållanden samt konstruktionstekniker. Det gör att vi på ett mer exakt sätt kan bedöma hur förbättringar påverkar vägarnas livslängd.

Erfarenheten visar att regelbundet underhåll gör det möjligt att undvika allvarliga försämringar som kräver insatser längre fram, som blir både dyrare och får större inverkan på trafiken. Vi brukar i det sammanhanget tala om en ”grå skuld”. Det är en skuld vars belopp är dolt och som växer om inga åtgärder görs. Målet är att kvantifiera denna ekonomiska effekt och därmed mäta och påvisa den extra kostnad som blir följden av att underhållsarbeten skjuts upp.

 

Anders Hundahl VD Asfaltindustrien

“Vi måste bort från att enbart tänka på priset.”

Det eftersatta underhållet för 70 000 km kommunala vägar i Danmark uppgår till ungefär 520 miljoner EUR, eller 3,9 miljarder DKK. Beloppet minskar och det beror bland annat på att våra 98 kommuner har varit proaktiva och under 2020 tidigarelagt vägarbeten på grund av Covid-19. För de statliga vägarna, totalt 3 500 km, har eftersläpningen inhämtats. Men ser vi framåt är finansieringen för den delen av vägnätet inte tillräcklig och kommer att leda till ett underhållsunderskott på upp till 190 miljoner EUR för 2023.

Köer och olyckor hör till vardagen på det primära vägnätet, som bär den största delen av trafiken – till exempel E45 genom Jylland, E20 över Fyn och i Köpenhamnsområdet. Dessutom ökar trafikvolymen samtidigt som det saknas nya vägar för den ökande belastningen och de kommande elbilarna.

Den danska regeringen har lovat att under 2021 sjösätta en tioårig infrastrukturplan på 8,7 miljarder EUR för att framtidssäkra infrastrukturen. En del av de pengarna går till våra vägar. Det är något som branschen har efterfrågat i många år.

Det kostar 2–3 gånger så mycket att bygga om slitna vägar jämfört med att underhålla dem i tid. Vägar med hål och sprickor, dåliga vägmarkeringar och dåligt underhållna vägrenar bidrar även till fler olyckor och försämrad framkomlighet. En annan stor utmaning är att väva in klimatet i anbuden och möjliggöra till exempel återvinning samt användning av vägbeläggningar som får bilarna att rulla längre på samma mängd kW eller bensin. Vi måste bort från att enbart tänka pris här och nu och istället bedöma det långsiktiga värdet för samhället genom att betala mer för klimatvänliga lösningar idag och få en vinst på sikt. ■

 

 

David Giles UK General Manager Eurobitume and Director of AIA

“Beloppen kommer inte att räcka för att täcka dagens eftersläpning på flera miljarder pund.”

The Asphalt Industry Alliance (AIA) publicerar årligen en undersökning – Annual Local Authority Road Maintenance (ALARM) – som beskriver utvecklingen av det brittiska vägnätet. Sedan den första rapporten publicerades 1995 har ALARM löpande påvisat nästan oförändrade finansieringsnivåer trots ett åldrande vägnät, tyngre fordon, ökad trafik samt mer frekventa extrema väderförhållanden på grund av klimatförändringarna. I den senaste upplagan (2020) framkommer att det skulle ta 11 år och kosta 11,14 miljarder pund för att lyfta det lokala vägnätet till en standard som framöver kan bibehållas kostnadseffektivt.

Med nuvarande budgetnivåer kan de lokala motorvägsmyndigheterna inte underhålla alla delar av sina nät på ett adekvat sätt. Huvudvägar prioriteras på bekostnad av oklassificerade vägar – även om dessa, till exempel bostadsgator, längdmässigt utgör den största andelen av vägnätet. Det har resulterat i att huvudvägar får ny beläggning i genomsnitt vart 33:e år, medan motsvarande siffra för oklassificerade vägar är vart 119:e år.

Obalansen i finansieringsnivåerna för att upprätthålla olika delar av vägnätet framgår också av att Strategic Road Network (SRN), som inbegriper motorvägar och stamvägar, får mer än 20 gånger investeringsnivån per mil för underhåll än lokala vägar.

Blickar vi framåt är det glädjande att den brittiska regeringens senaste utgiftsöversikt utlovar drygt 1,1 miljarder pund i lokal vägunderhållsfinansiering under 2021-22, inklusive 500 miljoner pund till fonden för potthål. Det kommer att förbättra tillståndet på våra lokala vägar och därmed hjälpa till att förhindra att potthål överhuvudtaget bildas. Mer än 1 miljard pund har spenderats på att jaga och fylla potthål under det senaste decenniet. Vilket slöseri!

Även om utgiftsåtagandena är välkomna under dessa utmanande tider, är vi medvetna om att de belopp som redovisas inte kommer att vara tillräckliga för att täcka dagens eftersläpning på flera miljarder pund i finansiering av vägunderhåll. Det gör att vårt åldrande nätverk fortsätter att försämras.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Noterat

Naturbitumen i Babels torn

Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskare kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

Noterat

Asfalttikallio förvärvar NCC:s finska asfaltsverksamhet

Asfalttikallio Oy är ett finskt beläggningsföretag som grundades 2012. Nu tar man ett stort steg i sin fortsatta expansion genom förvärvet av NCC:s finska asfaltsverksamhet.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.