Vägar förblir dominerande men försummas i stimulanspaketen

Trots massiva stimulanser och policys till förmån för kollektivtrafik och järnväg, kommer vägtransporter att förbli dominerande för transporter av varor och människor." Det är en av slutsatserna från en benchmarkstudie med titeln Mobility and Recovery in Europe: Impacts of the Covid-19 crisis.

Läs meroach ladda ner rapporten på www.erf.be

Rapporten är en uppföljning av en större studie som vi belyste i en intervju i Bitumen Matters 1/2021. Den nya studien, som har tagits fram av bland andra European Union Road Federation (ERF) och Confederation of International Contractors' Associations (CICA), bidrar till ökad förståelse om pandemins inverkan på mobilitets- och transportsektorerna i 11 europeiska länder.

Men den erbjuder också en analys av nationella återhämtningsplaner, som identifierar en trend mot användning av elektricitet i alla stimulanspaket. Andra trender är tonvikten på kollektivtrafik, utveckling av cykelinfrastruktur, fokus på järnvägar, särskilt för godstransporter samt initiativ för att minska privat bilanvändning, främst genom bilfria zoner i stadskärnor.

Trots sin dominerande roll fastslås att vägnätet är den mest försummade delen av infrastrukturen i de nationella återhämtningsstrategierna med nästan inga angivna investeringar vare sig för byggande av nya vägar eller underhåll av det befintliga vägnätet. En av studiens huvudrekommendationer är ett fokus på ökad insikt om att underhåll och anpassning av väginfrastrukturen är en förutsättning för den ekologiska, digitala och energimässiga omvandling som kommer att driva den ekonomisk återhämtningen

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron