Nyheter

2022-05-13 12:13

Ett nytt Nynas tar form- fokus på huvudmarknaderna i Europa för Naphthenics

Världen förändras i snabb takt och Nynas gör nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för nafteniska specialoljor och bitumen. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en mer konkurrenskraftig kundupplevelse. Vidare kommer Nynas fokusera på fyra hållbarhetsområden: hållbara produkter, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.

I linje med Nynas strategiska beslut kommer Naphthenics-verksamheten att fokusera på en mindre, mer lönsam, kärnverksamhet samt utveckla sitt hållbara erbjudande.

Nynas koncentrerar sin försäljning och marknadsföring för utvalda kunder, som inkluderar Europa, Indien, Mellanöstern, Sydafrika och Turkiet. Nynas fortsätter att leverera produkter av högsta kvalitet, kundservice och support, för att leverera värde för sina kunder.

”Vi skapar nu en mer fokuserad och effektiv verksamhet samtidigt som vi behåller vårt innovativa ledarskap inom branschen. Jag är övertygad om att ett mer fokuserat företag kommer att ge oss kapacitet att investera i det som är viktigast för Nynas och kundernas framtid på våra kärnmarknader”, säger Simon Day, Vice President Nynas Naphthenics.

Som ett resultat av detta beslut har Nynas informerat sina kunder i Amerika samt Asien och Stillahavsområdet om minskad direktförsäljning med inriktning på utvalda marknader och produktsegment. Nynas arbetar nu med de berörda kunderna för en smidig övergång. I Asien och Stillahavsregionen kommer Nynas att centralisera och skapa en mer effektiv verksamhet utifrån kontoret i Singapore. I Amerika minskar Nynas direktförsäljningen till en mer strömlinjeformad verksamhet baserad i Argentina.

”Nynas är fortfarande den främsta producenten av nafteniska specialoljor i Europa och vi avser att behålla den positionen som vi har inom flera marknadssegment. Med den nuvarande transformationen blir Nynas ett starkare och mer fokuserat företag, bättre lämpad för att tackla det nya affärsläget”, avslutar Simon Day.

De strategiska förändringarna innebär att Nynas ritas om, och vi kommer att hålla våra kunder och andra intressenter uppdaterade om framstegen.

 

Lösningar för omställningen till ett hållbart samhälle

Nynas erbjuder bitumen och nafteniska specialprodukter för applikationer som berör människors liv varje dag, till exempel inom elektrifiering och väginfrastruktur. Vår kärnkompetens är att förädla tunga molekyler till högpresterande specialprodukter med lång livslängd. Vi verkar på en internationell marknad med starkt fokus på Europa och vi har ett nära samarbete med kunderna för att skapa lösningar för att möta utmaningarna och fånga möjligheterna i omställningen till ett hållbart samhälle.

För mer information kontakta

Johan Andersson

Vice VD, Strategi och Hållbarhet Anställd sedan 2022. I nuvarande befattning sedan 2022. Född 1966. Nationalitet: svensk.

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet