Nyheter

2020-10-26 14:00

Avslut av Nynas rekonstruktion inleds

Ett ackordsförslag samt en rekonstruktörsberättelse har idag distribuerats till bolagets borgenärer av Nynas AB och rekonstruktörerna.

Nedanstående ackordsförslag är ett resultat av de pågående förhandlingarna mellan de stora borgenärerna och sammansättningen innehåller två alternativ när det gäller dessa borgenärers eftergifter.

Föreslaget ackord

Ackordsförslaget som distribuerats idag erbjuder alla borgenärer utan säkerhet följande ackord:

  • Alla borgenärer kommer att erhålla betalning om 100 000 kronor eller det lägre belopp som motsvarar respektive borgenärs fordran, inklusive upplupen ränta, vilket ska betalas omedelbart efter att ackordet blivit juridiskt bindande.
  • Alla borgenärer med fordringar kvar efter att de har erhållit betalning om 100 000 kronor kommer att få full betalning inom 12 månader efter att ackordet blivit juridiskt bindande. Borgenärer enligt detta avsnitt kommer att delta i omröstningen om ackordet på grund av borgenärernas eftergifter i form av uppskjuten betalning och avstående av ränta.
  • Ackordet är villkorat av att långivarna och GPB gemensamt förklarar att de antar ett ackord på 25 procent av sina återstående fordringar på över 26,5 miljoner kronor, som ska betalas inom 12 månader efter att ackordet blivit juridiskt bindande. Alternativt antar ett högre ackord på upp till 65%, men med avsevärt längre kredittid innebärande att 36% omvandlas till seniora långfristiga lån med en förfallotid på tidigast 5 år och 29% omvandlas till efterställda hybridinstrument.

All information finns i det ackordsförslag som skickats till borgenärerna per post idag.

Rekonstruktörerna tillstyrker Nynas ackordsförslag vilket också anges i rekonstruktörs­berättelsen. Rekonstruktörerna har haft en avgörande roll i förhandlingarna och delar Nynas uppfattning att alla potentiella investerare, antingen oberoende eller genom stöd från finansiella institut, är ekonomiskt starka med högt anseende och seriöst intresse av att investera i Nynas verksamhet. Förutsatt att ackordsförslaget godkänns bedöms sannolikheten för att nå en slutlig överenskommelse om långsiktigt ägande och finansiering av Nynas vara mycket hög.

Viktiga framsteg

Nynas ekonomiska svårigheter, som ledde till företagsrekonstruktionen, har sin grund i USA: s handelssanktioner mot PdVSA och Venezuela, vilka även inkluderade Nynas. Ett omfattande arbete har utförts under hela rekonstruktionen, vilket har lett till avgörande framsteg.

Sedan maj i år är Nynas inte längre blockerat enligt amerikanska sanktionsregler och bolaget har kunnat ingå avtal om leveranser av råolja och förhandla om finansiering på mer gynnsamma villkor. Bolaget har lyckats säkra god likviditet och kassaflöde genom en betydande minskning av utestående kundfordringar, medgivet uppskov av skattebetalningar och ett avtal om lagerfinansiering.

Rekonstruktörerna i Nynas AB:s företagsrekonstruktion är Mikael Kubu, Ackordscentralen Stockholm AB och Lars Eric Gustafsson, Advokatfirman Schjødt.

För mer information kontakta

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number hans.ostlin@nynas.com

Läs mer

NYTRO® BIO 300X fulfilling promises in Gothenburg, Sweden

Nynas’ new innovative insulating liquid NYTRO® BIO 300X has been successfully delivered to and tested in a transformer serving electricity customers in Gothenburg, Sweden. The city’s utility company Göteborg Energi opted to use the bio-based and biodegradable insulating liquid in a transformer located in a sensitive water protection area.

Läs mer om NYTRO® BIO 300X fulfilling promises in Gothenburg, Sweden

20 years in Argentina and Mexico

Over the years, Nynas has strengthened its position in Latin America. Initially the focus was on the electrical industry, but it now also includes lubricants, process oils and tyre oils.

Läs mer om 20 years in Argentina and Mexico

Nynas blasts through the boundaries

Explosives that contain highly refined oil with a low sulphur and aromatic content generate lower greenhouse gas emissions.

Läs mer om Nynas blasts through the boundaries