Nyheter

2016-09-08 11:03

Heltäckande beläggning med ovanligt hög kapacitet

Under juni och juli pågick ett stort beläggningsprojekt på E20 utanför Göteborg. För att minimera trafikstörningarna utfördes läggningen parallellt på tre körfält.

Brukar du köra på E20 i västlig riktning mellan Jonseredsmotet och Göteborgs stadsgräns vet du att trafiken periodvis är väldigt intensiv. Här passerar i genomsnitt runt 50 000 fordon per dygn, varav 10 % är tung trafik.

Förmodligen har du även konstaterat att beläggningen har haft sina brister. Det beror bland annat på att slitlagret utgjorts av en dränbeläggning, som alltså har en öppen struktur och därför riskerar att åldras snabbare på grund av exponeringen mot vatten och luft.

Och det är precis vad som har hänt på en drygt fem kilometer lång sträcka, som huvudsakligen utgörs av en trefilig motorväg. För att få en långsiktigt fungerande lösning beslutade Trafikverket att fräsa bort hela beläggningslagret och även delar av det underliggande lagret innan ny beläggning utfördes.

– På grund av att så mycket material måste tas bort valde vi att åtgärda hela sträckan med två nya beläggningslager, säger projektledare Fredd Larsson. Samtidigt gjordes en total översyn av vägens geometri för att korrigera tvärfall och justera sättningar.

För att möta de hårda kraven på stabilitet och utmattningsmotstånd ingår polymermodifierat bindemedel (PMB) i både bindlager (50 mm ABb 16) och slitlager (30 mm ABS 11). Valet av PMB gör att den förväntade livslängden ökas jämfört med en konventionell beläggning.

Vägarbeten och andra störningar på den aktuella vägsträckan påverkar i mer eller mindre utsträckning även övrig trafik i och omkring Göteborg. För att minimera begräsningar av framkomligheten och öka arbetarnas säkerhet utfördes temporära överledningar nattetid, som sedan återställdes för normal trafik på morgonen.

Trots det konstaterar Fredd Larsson att tidsschemat var mycket pressat, vilket i sin tur ställde tuffa krav på att entreprenören Svevia kunde säkerställa en hög läggningskapacitet.

– Minimikravet var att två körfält skulle läggas parallellt. Klarade man tre körfält samtidigt utgick en bonus. Det var också det alternativ som Svevia valde genom att använda en breddad läggare för två körfält och en kompletterande läggare för tandemkörning av det tredje körfältet.

Det innebär stora fördelar att på det här sättet minimera antalet tvärgående och längsgående arbetsfogar. Men inte bara för vägens livslängd utan även i form av ökad trafiksäkerhet på grund av att man undviker fasade fogar.

Sommarens beläggningsarbete på E20 innehöll många utmaningar som ställde extra stora krav på både beställare och utförare.

För Trafikverkets del har arbetet handlat om beläggningsprojektering och fastställt utförande av justering med totalstationer och maskinstyrd fräsning*. Lutningen mellan körfälten är därmed exakt säkerställd, vilket är en förutsättning för att använda en bred asfaltläggare för utförande av två eller flera körfält samtidigt. För entreprenören har den främsta utmaningen varit att hantera logistiken både avseende maskiner och tillförsel av asfaltmassa.

– Erfarenheterna från projektet är mycket positiva. Svevia har lyckats belägga tre körfält utan skarvar, cirka 1 500 meter per arbetsskift. Utförandet och resultatet är unikt för vår del. Det har underlättat hanteringen av trafik och störningar extremt mycket, sammanfattar Fredd Larsson.

 

* En modell av vägen skapas i datormiljö, som matas in i maskinstyrningsutrustningen på fräsen. Genom att maskinens position sedan räknas ut med hjälp av totalstationer kan fräsdjupet justeras automatiskt efter modellen.

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet