Nyheter

2019-03-28 12:02

Inblick: IMO 2020 – business as usual eller ändrad spelplan?

Det nya svaveldirektiv för fartygsbränslen som träder i kraft nästa år kommer att påverka oljeraffinaderierna. Men hur påverkas bitumenbranschen? I den här artikeln presenterar Nynas sin syn på några av de viktigaste aspekterna.

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har meddelat att den dramatiskt sänker den globala gränsen för svavelhalt för fartygsbränslen från nuvarande nivå på 3,5 % till 0,5 % från och med 2020. Målet är att avsevärt begränsa de föroreningar som världens fartyg producerar.
Frågan är hur detta kommer att påverka den europeiska bitumenbranschen? Blir det ”business as usual” eller innebär införandet av IMO:s nya regler att spelplanen ändras?
Vad vi kan se, är att den nya förordningen kommer att få märkbar inverkan på såväl den totala utbudssidan som vilka volymer av olika produkter som finns tillgängliga. Kostnaden för transporter och hur bitumen prissätts är andra faktorer som sannolikt kommer att påverkas. Låt oss ta en närmare titt på vart och ett av dessa områden.

Bättre balans mellan utbud och efterfrågan

Som en följd av den nya svavelförordningen förväntas flera raffinörer förändra sin strategi, antingen genom att välja att processa en annan typ av råolja än idag eller genom att uppgradera sina raffinaderier genom att till exempel installera cokers eller enheter för extraktion av asfaltener. Det gäller speciellt raffinaderier som inte har ett starkt fokus på bitumenmarknaden. Resultatet blir sannolikt en minskning av den mängd bitumen som produceras i Europa. Däremot kan vissa volymer högsvavlig bränsleolja (HSFO), som idag används som fartygsbränsle, gå in i bitumenpoolen, men det är troligare att merparten av HSFO-volymerna hamnar i andra strömmar. I kombination med en förväntad stärkt efterfrågan tyder den information Nynas har på att vi kommer att se en ökad balans mellan utbud och efterfrågan på den europeiska bitumenmarknaden efter 2020. Som alltid kommer det att finnas vissa regionala obalanser, men det finns det som tyder på att dessa minskar jämfört med dagens situation. Sammanfattningsvis ser Nynas inga tecken på att det skulle bli ett betydande överskott av bitumen i Europa efter 2020.

Mindre mängd mjuka komponenter

Vi ser redan en trend mot att Europas raffinaderier producerar hårdare kvaliteter än tidigare. Genomförandet av de nya svavelreglerna kommer sannolikt att förstärka denna trend. Nynas förväntar sig att mjukare bitumenkomponenter blir mindre tillgängliga och därför får ett högre värde på marknaden efter 2020. Tack vare Nynas specialinriktning mot bitumen kommer vi att fortsätta producera mjuka komponenter.

Bitumenkunskap blir viktigare

När förändringar på bitumenmarknaden sker i form av nya aktörer och produktflöden blir det allt viktigare att arbeta med leverantörer som har goda kunskaper om bitumen och dess tillämpningar. Som bitumenspecialist har Nynas den kunskapen, och vi kommer fortsätta att erbjuda en bred portfölj av högkvalitativa bitumenprodukter inom våra kategorier Regular, Extra och Premium via Performance Programme.

Dyrare transporter

De extra kostnader som kommer att belasta rederierna, antingen genom att de övergår till att använda oljor med lägre svavelhalt eller installerar system för rökgasrening (skrubber), leder i sin tur till ökade transportkostnader för både råolja och bitumen. Dessa ökade kostnader förväntas även dyka upp nedströms i den sekundära distributionen med tankbil.

HSFO blir mindre relevant som prismarkör för bitumen

När det avslutningsvis gäller prissättningen, förväntar vi oss att HSFO i framtiden inte kommer att användas som prismarkör för bitumen. På grund av minskad handel med HSFO-volymer finns en risk att noteringen drabbas av ökad volatilitet och därmed blir mindre tillförlitlig och relevant som prismarkör. Från 2020 är det mer sannolikt att bitumenpriset kopplas till priset på råolja. Nynas uppfattning är att ICE Brent är den mest lämpliga prismarkören för bitumen i Europa och avser att använda prisformler kopplade till den noteringen.

 

Mottagare av informationen i denna artikel ska inte förlita sig på denna information och de värderingar och antaganden som finns däri vid beslutstagande såsom investering, försäljning eller riskhantering. Nynas AB och dess dotterbolag garanterar inte att informationen eller enskild del av den är tillämpbar, korrekt, uppdaterad eller fullständig. Nynas AB är inte ansvarigt för förluster eller skador, inbegripet indirekt förlust eller skada, som orsakas av användandet av ovan information.

”Den största omställningen någonsin för både raffinaderier och sjöfartsbranschen”

IMO:s beslut att minska svavelhalten i fartygsbränslen från 3,5 % till 0,5 % med start den 1 januari 2020 är den största omställningen någonsin för både raffinaderier och sjöfarten. Råoljeproducenter, traders och leverantörer av fartygsbränsle kommer att känna av konsekvenserna, samtidigt som vi kan räkna med strukturella förändringar när det gäller prisskillnaden mellan råoljor med lågt svavelinnehåll och de som innehåller betydande mängder svavel.
I stora drag förbrukar världens fartyg cirka tre miljoner fat (ca 159 liter) högsvavlig bränsleolja (HSFO) per dag. De flesta fartyg måste nu byta till mer kostsamma lågsvavliga bränslen. En mindre del av flottan kommer att fortsätta använda högsvavligt bränsle även efter januari 2020, förutsatt att de har installerat system för rökgasrening för att minska utsläppen. Men det kräver investeringar.
För raffinaderierna gäller det att hitta lösningar för att hantera de högsvavliga strömmarna. Alternativen innefattar investeringar i avsvavling, coking eller övergång till råolja med lägre svavelhalt. Avsvavling är riskabelt och osannolikt, investeringar i coking är mycket dyrt men gör att raffinören lämnar marknaden för tjock brännolja, medan byte till lågsvavliga råoljor kommer att öka deras råvarukostnader.
Tittar vi lite närmare på hur priserna kan påverkas, blir lättare oljor med lägre svavelhalt relativt sett dyrare, samtidigt som minskad efterfrågan på HSFO kan leda till att priserna i förhållande till Brent inte längre är förutsägbara eller representativa. Vidare stärks priset på gasolja på grund av ökad efterfrågan på marin gasolja.

Henrik Dingertz
Nynas Crude Supply & Analysis Manager

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet