Nyheter

2019-12-13 16:32

Nynas ansöker om företagsrekonstruktion

Nynas AB (publ) lämnade idag in en ansökan om företagsrekonstruktion till Södertörns Tingsrätt. Nynas krediter har inte förlängts av bankerna. Därmed kan Nynas inte betala förfallna skulder och bolaget tvingas därmed att ansöka om en rekonstruktion av bolaget.

”Trots lojala kunder och ett hängivet arbete av våra medarbetare har vi inte kunnat undvika den situation som nu uppstått”, säger Bo Askvik, tillförordnad VD i Nynas. ”Men eftersom verksamheten har stor betydelse för våra kunder är det min absoluta förhoppning att bolaget nu kan rekonstrueras under kontrollerade former så att vi kan fortsätta leverera våra produkter och bibehålla vår personal”.

”Kortsiktigt ser vi ingen annan möjlighet än att begära en rekonstruktion, långsiktigt ser vi goda förutsättningar att driva verksamheten vidare. Nynas har ett starkt erbjudande med en god efterfrågan från marknaden” säger Bo Askvik.

De amerikanska sanktionerna mot Nynas hälftenägare, venezuelanska PDVSA, har över tid urholkat Nynas lönsamhet. På grund av PDVSA:s ägande har Nynas drabbats av USA:s finansiella restriktioner sedan augusti 2017. Nyligen har även bolaget stoppats från att köpa råolja från Venezuela vilken ersatts med andra råoljor. Detta har medfört ökade råvarukostnader. Som en följd av sanktionerna har bolaget haft höga finansiella kostnader och dessutom tappat affärer på grund av sanktionerna. Till slut har en situation uppstått då det inte längre finns en löpande finansiering av bolagets verksamhet.

Detta har försatt Nynas i en besvärlig situation och med ägarnas stöd har en plan tagits fram med sikte på att helt komma ur sanktionerna i början av 2020. En flerårig strategisk affärsplan för att nå en bättre lönsamhet finns också framtagen och Nynas genomför även förändringar av råvarumixen till raffinaderierna.

De banker som sedan länge finansierat verksamheten har valt att i nuvarande form inte stödja bolaget i det pågående förändringsarbetet. Som en följd av detta har Nynas inte haft något annat val än att begära en företagsrekonstruktion.

Mikael Kubu, Ackordscentralen och Lars Eric Gustafsson, Hamilton Advokatbyrå, har utsetts till administratörer i Nynas AB (publ) av tingsrätten.

Bolaget grundades 1928 och Nynas spelade en stor roll för utvecklingen av mobiliteten i Sverige under många decennier. I början av 80-talet förändrades verksamheten i grunden, bränsletillverkningen upphörde och en satsning på specialoljor för olika industriella tillämpningar och på bitumen för asfalt påbörjades. Nynas blev ett världsledande företag inom sina områden, med export till hela världen. Nynas AB sysselsätter 1000 personer varav ungefär hälften i Sverige. Produktionen sker i tre egna raffinaderier i Nynäshamn, Göteborg och i Hamburg, Tyskland samt i ett samägt raffinaderi i Storbritannien.

Läs mer

Nynas rekonstruktion avslutad

Idag vann beslutet att fastställa Nynas ackord från den 30 november 2020 laga kraft i Södertörns tingsrätt. Detta innebär att Nynas företagsrekonstruktion formellt avslutas och att Nynas borgenärer kommer att betalas enligt ackordsöverenskommelsen.

Läs mer om Nynas rekonstruktion avslutad

Nynas rekonstruktion förväntas formellt avslutas i januari 2021

Tingsrättens beslut från den 30 november att fastställa ackordet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion har överklagats av Skatteverket den 21 december. Synnerliga skäl har därefter tillämpats och Nynas har med rekonstruktörernas godkännande per 22 december 2020 erlagt full betalning till Skatteverket och därmed har Skatteverket inte längre någon fordran.

Läs mer om Nynas rekonstruktion förväntas formellt avslutas i januari 2021