Nyheter

2020-03-12 11:11

Nynas ansöker om förlängd rekonstruktion

OFAC redo inleda process för avlägsnande av sanktioner som påverkar Nynas.

Nynas AB (publ) har idag ansökt vid Södertörns tingsrätt om förlängning av företagets rekonstruktion med ytterligare tre månader. Rekonstruktionsprocessen kommer att fortsätta medan tingsrätten överväger beslutet, som förväntas meddelas nästa vecka. Rekonstruktörerna stöder och rekommenderar att rekonstruktionen ska fortsätta.

Det var den 13 december 2019 som Nynas ansökte om en företagsrekonstruktion vid tingsrätten. Nynas lån förlängdes inte av bankerna, och förfallna skulder kunde inte betalas, vilket tvingade Nynas att ansöka om rekonstruktion.

Viktiga steg framåt har tagits i rekonstruktionsprocessen, men i en komplex verksamhet som Nynas förväntades det redan i början av processen att en förlängning av tiden utöver de första tre månaderna troligen skulle vara nödvändig.

Ansökan innehåller information om framstegen i den pågående rekonstruktionen, förändringar i aktieägarstrukturen samt information om Nynas finansieringssituation.

OFAC redo inleda process för avlägsnande av sanktioner
En viktig faktor för en framgångsrik rekonstruktion är att se till att Nynas inte längre påverkas av amerikanska sanktioner, vilket kräver att majoritetsägaren PDVSA minskar sitt ägarintresse i företaget. Nynas aktieägare har kommit överens om förändringar i ägarstrukturen som har presenterats för det amerikanska finansdepartementet (OFAC). OFAC har nu svarat att de föreslagna ändringarna är tillfredsställande och har också uttalat att när förslaget genomförts är OFAC redo att snabbt inleda sin interna process för avlägsnande av sanktioner som gäller Nynas och förbereda ett offentligt uttalande gällande detta. Nynas uppskattar att det kommer att ta några veckor att genomföra de förberedelser och åtgärder som krävs för att tillmötesgå OFACs krav, och Nynas arbetar intensivt för att genomföra dessa så snart som möjligt.

Finansieringslösningar förhandlas fram
Nynas resultat under det första kvartalet är normalt negativt på grund av säsongsvariationen inom bitumenbranschen, som främst är lönsam under andra och tredje kvartalet. Nynas förlust under perioden januari till februari, som är mycket större än normalt, beror dock främst på kostnader som inte är relaterade till verksamheten utan istället uppstått på grund av sanktioner och rekonstruktionen, såsom finansiella kostnader, oljeprisförluster och valutaförluster.

Nynas har tillräckligt med medel för att täcka driftskostnader under rekonstruktionen men saknar medel för att göra alla planerade och nödvändiga inköp av råolja för att upprätthålla produktionsvolymer framöver. För detta ändamål pågår intensiva förhandlingar med några av våra största kunder om ett avtal om finansiering för leveranser på totalt 500–600 miljoner SEK. Dessutom förhandlar Nynas finansrådgivare Carnegie Investment Bank om en kortfristig finansiering för de återstående 400–500 miljoner SEK från en annan långivare.

Sammanfattningsvis beskriver informationen i ansökan goda framsteg i rekonstruktionsprocessen samt de mycket positiva nyheterna om sanktionslättnader från OFAC. Detta bör ge domstolen och borgenärerna förtroende för att vi lyckas genomföra rekonstruktionen på ett framgångsrikt sätt.

Både Nynas och rekonstruktörerna förväntar sig ett positivt resultat av ansökan och vi kommer att ge information om tingsrättens beslut när detta har offentliggjorts.

Läs mer

Diskussionen: E&E Congress 2021

Tre ledande branschföreträdare berättar om sina förväntningar inför E&E Congress, som i år hålls digitalt för första gången.

Läs mer om Diskussionen: E&E Congress 2021

Vägen till ny mobilitet

En internationell benchmarkingstudie lyfter fram vägbranschens roll i omvandlingen av väginfrastrukturen och utvecklingen mot ny mobilitet.

Läs mer om Vägen till ny mobilitet

Diskussionen: Vägunderhåll, en utmaning i Europa

Bristen på finansiering av vägunderhåll är ett växande problem i Europa. Nu krävs omfattande insatser för att undvika ytterligare försämringar.

Läs mer om Diskussionen: Vägunderhåll, en utmaning i Europa