Nyheter

2020-06-05 15:02

Nynas ansöker om förlängd rekonstruktion

Nynas AB har idag ansökt vid Södertörns tingsrätt om förlängning av företagets rekonstruktion med ytterligare tre månader. Rekonstruktörerna tillstyrker att rekonstruktionen ska fortsätta. Ett beslut från tingsrätten förväntas meddelas sent nästa vecka.

Omfattande arbete har genomförts under den pågående rekonstruktionen, vilket har resulterat i avgörande framsteg under den senaste månaden. Förutsättningarna för en långsiktigt hållbar rekonstruktion av Nynas verksamhet är goda, även om ytterligare tid krävs för slutförandet.

Nynas blockeras inte längre av USA: s sanktioner
Den 12 maj tillkännagav US Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) att Nynas inte längre är blockerat i enlighet med sanktionsförordningar riktade mot Venezuela. Som ett resultat av förändringar i ägandet av Nynas AB upphävdes sanktionerna och amerikanska personer och företag behöver inte längre tillstånd från OFAC för att genomföra transaktioner eller aktiviteter med Nynas.

Avlägsnandet av de amerikanska sanktionerna är en viktig del i att framgångsrikt slutföra rekonstruktionen. Efter tillkännagivandet har Nynas kunnat kontraktera leveranser av råolja och fortsätta diskussioner om både kort och långsiktig finansiering under mer gynnsamma villkor.

Konvertering av aktieägarlån
I slutet av mars 2020 fick Nynas ett kapitaltillskott från sina aktieägare om cirka 119 miljoner euro. Detta skedde genom ett bidrag från aktieägarna i form av en konvertering av aktieägarlånet från juni 2018.

Uppskjuten betalning av huvudskulden
Nyligen enades Nynas, bankkonsortiet och den huvudsakliga råoljeleverantören om att förlänga förfallodagen för deras fordringar gentemot Nynas på ett sådant sätt att en förlängning av betaltiden beviljades med tolv månader, med den 30 juni 2021 som ny förfallodag. Överenskommelsen visar på Nynas och de största borgenärernas gemensamma ansträngningar för att möjliggöra en framgångsrik rekonstruktion.

Målet är att rekonstruktionen ska kunna slutföras genom tillskott av kapital och en samtidig uppgörelse med bankkonsortiet och den största råoljeleverantören, varigenom Nynas andra borgenärer inte bör påverkas utöver den fördröjning som rekonstruktionen redan har förorsakat.

Rekonstruktionen förväntas slutföras inom tre månader
Rekonstruktörerna tillstyrker en förlängning av rekonstruktionen som förväntas vara slutförd inom den föreslagna förlängningsperioden på tre månader.

Både Nynas och rekonstruktörerna förväntar sig ett positivt resultat av ansökan och kommer att informera om tingsrättens beslut när det har tillkännagivits.

Läs mer

Diskussionen: E&E Congress 2021

Tre ledande branschföreträdare berättar om sina förväntningar inför E&E Congress, som i år hålls digitalt för första gången.

Läs mer om Diskussionen: E&E Congress 2021

Vägen till ny mobilitet

En internationell benchmarkingstudie lyfter fram vägbranschens roll i omvandlingen av väginfrastrukturen och utvecklingen mot ny mobilitet.

Läs mer om Vägen till ny mobilitet

Diskussionen: Vägunderhåll, en utmaning i Europa

Bristen på finansiering av vägunderhåll är ett växande problem i Europa. Nu krävs omfattande insatser för att undvika ytterligare försämringar.

Läs mer om Diskussionen: Vägunderhåll, en utmaning i Europa