Nyheter

Nynas redovisar fjärde kvartalet och helårsresultatet 2016

Nynas ökade försäljningsvolymerna under fjärde kvartalet med 3 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet (EBITDA) uppgick till 44 MSEK (265) och för helåret till 1009 MSEK (1265). Nettoresultatet för 2016 var positivt med 75 MSEK (346). Den mest centrala aktiviteten under 2016 var övertagandet av Harburg raffinaderiets norra del den 1 januari och där destillationsenheten varit i drift sedan augusti.

"Försäljningsutvecklingen var god under fjärde kvartalet med en försäljning av nafteniska specialoljor på 7 procent över föregående år och en stark bitumenförsäljning mot slutet av året på grund av milt vinterväder. När vi nu går in i 2017 måste vi stabilisera produktionen i Harburg och gradvis öka lagren för att uppnå våra mål för kundservice ", säger Gert Wendroth, VD för Nynas AB.

FJÄRDE KVARTALET SAMMANFATTNING

  • Den totala produktförsäljningsvolymen ökade med 3 procent jämfört med föregående år.
  • Nettoomsättningen uppgick till 3184 MSEK (3141).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) minskade till 44 Mkr (265), inklusive orealiserade säkringsvinster på -73 Mkr (-8).
  • Nynas har tecknat ett nytt långsiktigt avtal med PDVSA för inköp av venezuelansk råolja.

HELÅRET SAMMANFATTNING

  • Den totala produktförsäljningsvolymen ökade med 1 procent jämfört med föregående år.
  • Nettoomsättningen minskade till 12 525 MSEK (16 248), till följd av lägre råoljepriser och i viss mån det svagare brittiska pundet.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1009 miljoner (1265) inklusive orealiserade säkringsvinster på -173 Mkr (76).
  • Nettoresultatet var positivt med 75 miljoner kronor (346).
  • Övertagande av Harburg raffinaderiets norra del den 1 januari 2016 där destillationsenheten varit i drift sedan augusti.
  • Nynas tecknade ett femårigt kreditavtal på 650 miljoner Euro i april.

För ytterligare information, kontakta:
Hans Östlin , Kommunikationsdirektör Nynas AB
E-post: hans.ostlin@nynas.com
Tel : 0708-93 19 75

Nynas Quarterly Report Q4 2016