Nyheter

2017-04-28 10:53

Säkerhet alltid högsta prioritet

Det långsiktiga arbetet med att skapa en väl fungerande säkerhetskultur i samband med hantering av bitumen på depåer och asfaltverk fortsätter. För att lyckas krävs både investeringar och utbildning.

Inför varje ny beläggningssäsong genomför Nynas noggranna genomgångar som ett led i målsättningen att öka kunskaperna om hur man hanterar bitumen på ett säkert sätt.

– Vi fortsätter liksom tidigare år att jobba med besiktningar av leveransplatser, träffa kunder på startmöten och gå igenom hur en bra leveransplats ska se ut. Inför den här säsongen höjer vi dessutom minimikraven, säger Shadi Tentak, Distribution Manager, Nynas Bitumen Nordic.

Det betyder att en leveransplats måste leva upp till sex krav för att lossning ska kunna genomföras. Dessa är:

  • Fungerande nöddusch
  • Avstängningsventil vid lossningsanslutningen
  • Fungerande nivåmätare
  • Fungerande överfyllnadslarm
  • Korrekt uppmärkning
  • Dokumenterad chaufförsintroduktion av leveransplatsen

Bättre efterlevnad

Det är främst chaufförerna som är utsatta för risker och utmaningen är att i alla lägen säkerställa att ingen får hett bitumen på sig. 

Det här är något som de anställda hos transportören Josef Lindberg AB (JL) har högst på agendan. JL började köra bitumen åt Nynas 2008 från depån i Sandarne till asfaltverk i norra Sverige, periodvis även till Norge. Numera sköter man även transporterna från depåerna i Nynäshamn och Holmsund.

– Säkerhetsmedvetandet i branschen har steg för steg förbättrats. Kraven är väl ungefär lika idag som för 15 år sedan, den stora skillnaden är efterlevnaden, säger företagets VD Bo Zetterman.

Det märks inte minst ute på asfaltverken.

– De flesta tillverkare har byggt om sina anläggningar för lossning med sugpump och egen slang, vilket minskar risken för slangbrott och spill. Dessutom är miljövinsten betydande på grund av att tankbilarna inte behöver stå med motorerna igång under lossningen.

Uppstarts- och uppföljningsmöten

Inför en ny bitumensäsong har Bo Zetterman och hans kolleger fullt upp med planeringen kring alla leveranser. 

– Den stora utmaningen är säsongsberoendet. Fordon och personal ska sättas i drift i maj och avvecklas under senhösten. I mars kör vi inget bitumen alls, medan det i juni ska rulla 26 ekipage, inklusive personal som ska ha genomgått utbildning för att leva upp till de krav som Nynas ställer.

Hur förbereds chaufförerna?

– Vi håller uppstartsmöten i april. Förutom att gå igenom kundkrav och säkerhetsutrustning analyseras befintliga händelser för att öka medvetandet hos personalen. Under sommaren har vi ett uppföljningsmöte för att samla upp nya händelser och låta erfarna förare coacha nya.

JL har dessutom infört webbaserad avvikelserapportering med fokus på återkoppling och uppföljning samt uppdaterat GPS-system med positionering av varje fordonsenhet.  

Eurobitume övervakar

Vidgar vi det geografiska perspektivet till Storbritannien och Västeuropa kan man även där se en positiv utveckling när det gäller säkerhet och arbetsmiljö. Det menar Paul Lamb, Nynas UK&WE HSSE Manager samt ordförande för branschorganisationens Eurobitumes säkerhetsgrupp. 

– Min bild är att kunskapen och medvetenheten ökar år från år, både när det gäller leverantörer av produkter och de företag som driver asfaltverken, säger han. Eurobitume Safety Task Group och Eurobitume UK HSE Committee granskar och övervakarsäkerhetsincidenter samtidigt som man söker best practice när det gäller säker hantering och leverans av bitumenprodukter. 

Och specifikt för Nynas?

– Inom Nynas UK&WE har vi ett nära samarbete med våra kunder och har sedan långt tillbaka utvecklat ett partnerskap avseende en säker hantering av bitumen.

– Ett annat viktigt initiativ är de presentationer, Safe Bitumen Delivery Presentations, som Nynas genomför i Storbritannien samt inspektioner av lossningsplatser utifrån de minimikrav som Eurobitume ställer. Det har bidragit till ökad medvetenhet om en säker hantering av bitumen hos drygt 900 anställda bland Nynas kunder.

– Inför årets säsong kommer vi även att införa inspektioner av lossningsplatserna hos våra kunder på de marknader i Västeuropa där vi är aktiva, avslutar Paul Lamb.

En ny version av Nynas guide ”Säker bitumenhantering” kommer i vår. Det nya formatet gör det enkelt att ta med den på asfaltverken och i tankbilarna. Guiden innehåller viktig information kring hälsa, säkerhet och miljö, men också transport, lastning och lossning samt hur bitumen förvaras.

Läs mer

Nynas blasts through the boundaries

Explosives that contain highly refined oil with a low sulphur and aromatic content generate lower greenhouse gas emissions.

Läs mer om Nynas blasts through the boundaries

Nynas in top 1% for sustainability

Nynas has received the coveted EcoVadis Platinum CSR rating, this puts the company in the top 1% for sustainability performance.

Läs mer om Nynas in top 1% for sustainability

Nynas investerar för tryggad produktion och förbättrad miljö

Nynas investerar 190 miljoner kronor för att säkra tillgången på bitumen för den nordiska infrastrukturen. Samtidigt kan utsläppen av koldioxid minskas med 34%.

Läs mer om Nynas investerar för tryggad produktion och förbättrad miljö