Nynas AB företagsrekonstruktion

2020-09-04 11:50

Nynas ansöker om förlängd rekonstruktion- betydande framsteg, tid att slutföra behövs

Nynas AB har idag ansökt vid Södertörns tingsrätt om förlängning av företagsrekonstruktionen med ytterligare tre månader. Rekonstruktörerna stöder och tillstyrker till fullo en förlängning av omorganisationen. Ett beslut från tingsrätten förväntas meddelas den 17 september.

Nynas har gjort betydande framsteg i rekonstruktionsprocessen under sommaren med flera intressenter och aktiviteten intensifieras nu. Rekonstruktionen av Nynas är dock ganska komplex på grund av många olika intressenter och stora belopp. Vi måste få mer tid för att processen ska kunna slutföras framgångsrikt än vi förväntade oss i juni och har därför lämnat in en ansökan till domstolen om förlängning med tre månader, till mitten av december. Ansökan stöds fullt ut av rekonstruktörerna och vissa större borgenärer.

Betydande framsteg

Ett omfattande arbete har utförts under hela rekonstruktionsperioden, vilket har lett till avgörande framsteg. I slutet av mars i år erhöll Nynas ett kapitaltillskott från sina aktieägare på cirka 119 miljoner euro. Sedan maj är Nynas inte längre blockerat av amerikanska sanktioner och företaget har kunnat ingå avtal om leveranser av råolja och fortsätta diskussioner om finansiering med mer gynnsamma förutsättningar. Kort därefter enades Nynas, bankkonsortiet och den huvudsakliga råoljeleverantören om att förlänga förfallodagen för deras fordringar gentemot Nynas och ett betalningsanstånd beviljades med den 30 juni 2021 som ny förfallodag. Nynas har lyckats säkra god likviditet och kassaflöde genom en betydande minskning av utestående kundbetalningar, beviljat uppskov med skatteinbetalningar och avtal om lagerfinansiering.

Slutförande förväntas 2020

Sammanfattningsvis är rekonstruktionen långt framskriden och intensiva förhandlingar pågår för närvarande med ett fåtal utvalda parter med starkt intresse för Nynas verksamhet.

Målet är nu att rekonstruktionen ska kunna slutföras under den kommande perioden genom tillskott av kapital och en samtidig uppgörelse med de stora långivarna och den huvudsakliga råoljeleverantören, varigenom Nynas andra borgenärer inte bör påverkas utöver den fördröjning som rekonstruktionen redan har förorsakat.

Förutsättningarna för en långsiktigt hållbar rekonstruktion av Nynas verksamhet är goda, även om det krävs ytterligare tid för slutförandet. Både Nynas och rekonstruktörerna förväntar sig ett positivt resultat av ansökan och kommer att ge information om tingsrättens beslut när det har meddelats.

Läs mer

Nynas ansöker om företagsrekonstruktion

Nynas AB (publ) lämnade idag in en ansökan om företagsrekonstruktion till Södertörns Tingsrätt. Nynas krediter har inte förlängts av bankerna. Därmed kan Nynas inte betala förfallna skulder och bolaget tvingas därmed att ansöka om en rekonstruktion av bolaget.

Läs mer om Nynas ansöker om företagsrekonstruktion