Nynas AB företagsrekonstruktion

2020-11-30 14:40

Nynas avslutar rekonstruktionen framgångsrikt

Södertörns tingsrätt beslutade idag att Nynas företagsrekonstruktion är slutförd efter ett borgenärsmöte där det tidigare inlämnade ackordsförslaget godkändes.

”Jag är glad att kunna informera om detta mycket viktiga steg för Nynas och att vi nu avslutar den rekonstruktion som pågått sedan december förra året. Tillsammans med våra lojala kunder och leverantörer kommer vi kraftfullt att gå vidare och fortsätta att utveckla vår verksamhet på alla våra globala marknader. Vi är redo att ta tillbaka förlorade marknadsandelar och mer”, säger Bo Askvik, Nynas VD och koncernchef.

Full fart framåt

Domstolens beslut vinner laga kraft den 21 december och därefter kommer Nynas inte längre att begränsas av reglerna kring rekonstruktionen.

"Situationen som Nynas har befunnit sig i på grund av rekonstruktionen har ställt tuffa krav på alla inblandade parter och utgjort ett oerhört tryck på vår personal. Vårt varumärke är fortfarande starkt, och detta är resultatet av ansträngningar gjorda av alla lojala och hårt arbetande medarbetare i Nynas. Jag vill också uttrycka att vi är uppriktigt tacksamma för stödet från våra kunder och leverantörer. Våra partnerskap går verkligen utöver enbart kommersiella transaktioner”, säger Bo Askvik.

Starkare än tidigare

Nynas kommer ut ur rekonstruktionen som ett starkare företag med 5-års säkrad finansiering och en stark balansräkning.

Under rekonstruktionsprocessen har ett omfattande arbete lett fram till avgörande framsteg. Efter ägarbyten har Nynas inte längre varit föremål för amerikanska sanktionsregler sedan maj. Detta har inneburit att företaget kunnat ingå avtal om leveranser av råolja och fortsätta finansierings­diskussioner på mer gynnsamma villkor. Under omorganisationen har Nynas lyckats säkra god likviditet och kassaflöde genom en betydande minskning av försenade kundbetalningar, beviljat uppskov med skattebetalningar och avtal om lagerfinansiering.

Framgångsrikt skifte av råmaterial

Den främsta prestationen är dock den framgångsrika övergången till en ny sammansättning av råvaror under det senaste året. Detta var nödvändigt på grund av USA: s sanktioner mot exporten av venezuelansk råolja, som tidigare var ett betydande råmaterial för företaget. Flera nya råvaror har nu godkänts och processats efter ett imponerande förändringsprogram vid raffinaderierna och vår leveranskedja. Nynas kan nu driva raffinaderierna med 100% icke-venezuelansk råvara utan att det påverkar de strikta kraven på jämn produktkvalitet. Alla nödvändiga tillstånd från myndigheterna som behövs för att använda nya råvaror har säkrats. Produktrecepten har anpassats i rekordhastighet och Nynas har nödvändiga godkännanden från sina kunder över hela världen.

Tillväxtmöjligheter

Med den nya råvaruportföljen och kunskapen om hur vi ytterligare kan optimera produktionen vid våra raffinaderier kommer vi att öka och optimera utnyttjandegraden, eftersom vi har kapacitet att producera större volymer. Nynas har väl underhållna, specialiserade raffinaderier och en oöverträffad leveranskedja och branschledande expertis.

Den fortsatta omstruktureringen av raffineringsindustrin, som följer efter IMO 2020-lagstiftningen och strängare prestandakrav, kommer att leda till en högre efterfrågan på specialiserade producenter både inom bitumen- och specialoljor. Denna förändring förstärks ytterligare av Covid-19-pandemin som har lett till en nedläggning av Grupp 1 raffinaderier tidigare än förväntat. För att möta bristen på oljor i Grupp 1 har Nynas utvecklat produktfamiljen NYBASE® med liknande egenskaper och prestanda. Nynas förväntar sig tillväxt även på bitumenmarknaden, främst från ökade anslag för underhåll av vägar.

Nynas är väl positionerat för att bygga vidare på företagets styrkor och fortsätta den tillväxt som bolaget planerat för.

För mer information kontakta

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number hans.ostlin@nynas.com

Läs mer

Nynas ansöker om företagsrekonstruktion

Nynas AB (publ) lämnade idag in en ansökan om företagsrekonstruktion till Södertörns Tingsrätt. Nynas krediter har inte förlängts av bankerna. Därmed kan Nynas inte betala förfallna skulder och bolaget tvingas därmed att ansöka om en rekonstruktion av bolaget.

Läs mer om Nynas ansöker om företagsrekonstruktion