Nynas AB företagsrekonstruktion

2020-12-22 15:01

Nynas rekonstruktion förväntas formellt avslutas i januari 2021

Tingsrättens beslut från den 30 november att fastställa ackordet i Nynas AB:s företagsrekonstruktion har överklagats av Skatteverket den 21 december. Synnerliga skäl har därefter tillämpats och Nynas har med rekonstruktörernas godkännande per 22 december 2020 erlagt full betalning till Skatteverket och därmed har Skatteverket inte längre någon fordran.

Därmed försenas det överenskomna ackordet att vinna laga kraft. Under den tiden fortsätter Nynas företagsrekonstruktion som tidigare under medverkan av de utsedda rekonstruktörerna. Nynas bedöms formellt komma ur rekonstruktionen i januari 2021.

Samtliga övriga borgenärer har accepterat ackordet och Skatteverket har en mycket liten del av de sammanlagda skulderna, 9 miljoner kronor av sammanlagt över 9 miljarder kronor.

Överenskommelsen med bankerna och GPB om ytterligare skuldnedskrivning påverkas inte och för övriga fordringsägare kommer full betalning upp till 100 000 kronor att senareläggas till januari 2021.

Några andra överklaganden kan inte komma ifråga eftersom fristen för att överklaga tingsrättens beslut löpte ut den 21 december 2020.

Den generella superförmånsrätten för Nynas borgenärer/leverantörer förlängs från idag till den 11 januari 2021, se separat kommunikation.

Vi återkommer med information så snart beslut meddelas från hovrätten.

Läs mer

Nynas ansöker om företagsrekonstruktion

Nynas AB (publ) lämnade idag in en ansökan om företagsrekonstruktion till Södertörns Tingsrätt. Nynas krediter har inte förlängts av bankerna. Därmed kan Nynas inte betala förfallna skulder och bolaget tvingas därmed att ansöka om en rekonstruktion av bolaget.

Läs mer om Nynas ansöker om företagsrekonstruktion