Miljödata för Nynas raffinaderier

Miljödata som rapporteras ingår i de data som bolaget rapporterar till myndigheterna.

RAFFINADERIET I NYNÄSHAMN  2015 2016 Gränser enligt miljötillstånd
Produktion 1,1 Mton 
råolja
1,1 Mton 
råolja
1.8 Mton
Utsläpp   
Olja till vatten  0,16 mg/l 0,62 mg/l   5 mg/l / 1,1 mg/l*
SO2 till luft  293 ton 230 ton 500/530** ton
NOx till luft  40 ton 32 ton 125 ton
CO2 utsläpp*** 127,611 ton 141,500 ton  
Energianvändning 2979 TJ 3156 TJ  
       

*) ny gräns från 1 november 2015
**) gräns för år med omsättning till underhållsstopp
***) direkta utsläpp så som rapporterats i EU ETS    

       
RAFFINADERIET I GÖTEBORG 2015 2016  Gränser enligt miljötillstånd
Produktion 0,450 Mton 
råolja
0,395 Mton 
råolja
0,8 Mton
Utsläpp      
Olja till vatten       
- WWTP Raffinaderi 1,6 mg/l 2,1 mg/l  3 mg/l opolära kolväten
- WWTP Bergrum 0,5 mg/l & 0,05 mg/l 0,7 mg/l & 0,03 mg/l 3 mg/l alifater & 1 mg/l aromater
SO2 till luft  9 ton 8,9 ton 0.05% S i eldningsolja
 NOx till luft  20 ton 21,6 ton*    
CO2 utsläpp* 29781 ton 29360 ton  
Energianvändning 463 TJ 449,6 TJ     
       
*) ökade på grund av nya emisionsmätningar som även inkluderar tidigare okända källor   
       
RAFFINADERIET I HARBURG 2015 2016 Gränser enligt miljötillstånd
Produktion 282 Kt*** 647 kt**** 1825 kt
Utsläpp      
Olja till vatten * 0,16 mg/l  2 mg/l
SO2 till luft 5,6** 44 ton ~125 ton
NOx till luft  26,6** 54 ton ~318 ton
CO2 utsläpp** 27216 ton** 117583 ton  
Energianvändning 1354 TJ** 2650 TJ  
       

*Verksamheten vid vattenreningsanläggningen har bedrivits av Shell
**Endast södra delen av raffinaderiet, verksamheten vid norra delen har bedrivits av Shell
*** Färdiga produkter
**** Råolja + råmaterial för vidareförädling