Nyckeltal

 

FINANSIELL ÖVERSIKT

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 
Nettoomsättning 14990   12525   16248   22522   19527  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)1, 2 1218   1009   1265   1336   533  
Nettoresultat före skatt 15   105   464   466   -285  
Nettoresultat 10   75   346   279   -305  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2   -464   1763   534   174  
Kassaflöde efter finansieringsverksamhet -462   -1626   279   -11   -31  
Investeringar 428   1055   1483   546   227  
Nettoskuld2 5471   4895   3117   3421   3406  
Rörelsekapital2
3341   3163   2474   3654   3606  
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital (12 månader rullande)2, %
6,5   6,2   11,7   13,2   1,8  
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 3,4   3,3   8,4    9,8     -0,6      
Räntabilitet på eget kapital, % 0,3   2,0   8,1   8,3   -12,1  
Skuldsättningsgrad, % 155   134   82   100   106  
Soliditet, % 29   31   37   30   34  
Antal heltidsanställda 1,016    1,013    817    854    872      

1) Exklusive engångsposter
2Alternativt resultatmått