Nyheter och event

  1. Produkter
  2. Nyheter och event
  3. Referensobjekt
  4. Knowledge tank
  5. Vårt erbjudande
  6. Säkerhet
  7. Vår industri
Bitumen för Vägbeläggning

2016-09-14 15:27

Heltäckande beläggning med ovanligt hög kapacitet

Under juni och juli pågick ett stort beläggningsprojekt på E20 utanför Göteborg. För att minimera trafikstörningarna utfördes läggningen parallellt på tre körfält.

Brukar du köra på E20 i västlig riktning mellan Jonseredsmotet och Göteborgs stadsgräns vet du att trafiken periodvis är väldigt intensiv. Här passerar i genomsnitt runt 50 000 fordon per dygn, varav 10 % är tung trafik.

Förmodligen har du även konstaterat att beläggningen har haft sina brister. Det beror bland annat på att slitlagret utgjorts av en dränbeläggning, som alltså har en öppen struktur och därför riskerar att åldras snabbare på grund av exponeringen mot vatten och luft.

Och det är precis vad som har hänt på en drygt fem kilometer lång sträcka, som huvudsakligen utgörs av en trefilig motorväg. För att få en långsiktigt fungerande lösning beslutade Trafikverket att fräsa bort hela beläggningslagret och även delar av det underliggande lagret innan ny beläggning utfördes.

– På grund av att så mycket material måste tas bort valde vi att åtgärda hela sträckan med två nya beläggningslager, säger projektledare Fredd Larsson. Samtidigt gjordes en total översyn av vägens geometri för att korrigera tvärfall och justera sättningar.

För att möta de hårda kraven på stabilitet och utmattningsmotstånd ingår polymermodifierat bindemedel (PMB) i både bindlager (50 mm ABb 16) och slitlager (30 mm ABS 11). Valet av PMB gör att den förväntade livslängden ökas jämfört med en konventionell beläggning.

Vägarbeten och andra störningar på den aktuella vägsträckan påverkar i mer eller mindre utsträckning även övrig trafik i och omkring Göteborg. För att minimera begräsningar av framkomligheten och öka arbetarnas säkerhet utfördes temporära överledningar nattetid, som sedan återställdes för normal trafik på morgonen.

Trots det konstaterar Fredd Larsson att tidsschemat var mycket pressat, vilket i sin tur ställde tuffa krav på att entreprenören Svevia kunde säkerställa en hög läggningskapacitet.

– Minimikravet var att två körfält skulle läggas parallellt. Klarade man tre körfält samtidigt utgick en bonus. Det var också det alternativ som Svevia valde genom att använda en breddad läggare för två körfält och en kompletterande läggare för tandemkörning av det tredje körfältet.

Det innebär stora fördelar att på det här sättet minimera antalet tvärgående och längsgående arbetsfogar. Men inte bara för vägens livslängd utan även i form av ökad trafiksäkerhet på grund av att man undviker fasade fogar.

Sommarens beläggningsarbete på E20 innehöll många utmaningar som ställde extra stora krav på både beställare och utförare.

För Trafikverkets del har arbetet handlat om beläggningsprojektering och fastställt utförande av justering med totalstationer och maskinstyrd fräsning*. Lutningen mellan körfälten är därmed exakt säkerställd, vilket är en förutsättning för att använda en bred asfaltläggare för utförande av två eller flera körfält samtidigt. För entreprenören har den främsta utmaningen varit att hantera logistiken både avseende maskiner och tillförsel av asfaltmassa.

– Erfarenheterna från projektet är mycket positiva. Svevia har lyckats belägga tre körfält utan skarvar, cirka 1 500 meter per arbetsskift. Utförandet och resultatet är unikt för vår del. Det har underlättat hanteringen av trafik och störningar extremt mycket, sammanfattar Fredd Larsson.

 

* En modell av vägen skapas i datormiljö, som matas in i maskinstyrningsutrustningen på fräsen. Genom att maskinens position sedan räknas ut med hjälp av totalstationer kan fräsdjupet justeras automatiskt efter modellen.

Läs mer

Sustainability and performance of tyres: can they go together?

Join Rubber & Tyre industry experts Dr. Kamyar Alavi (Sr Tech Advisor) and Dr. Herbert Fruhmann (Market Manager) to learn how our latest developments can help you reach your sustainability goals – without compromising on performance.

Läs mer om Sustainability and performance of tyres: can they go together?

Flash Update: all you need to know about IEC 60296 Ed 5 (2020)

Flash update on IEC 60296:2020. The new international standard governing the handling of unused and recycled mineral insulating oils is now in force. Find out what it means for you and your operation, in these short information session which will give you the essential update you need.

Läs mer om Flash Update: all you need to know about IEC 60296 Ed 5 (2020)

Webinars

Register and join Nynas' industry experts for a series of webinars and flash updates on key industry trends, new products, technical discussions and much more. Please register with your company email.

Läs mer om Webinars