Lyckat försök med sänkt temperatur

I en nyligen genomförd studie visar det sig att packningsgraden i varmtillverkad asfaltmassa kan höjas trots lägre tillverknings temperatur.

I en nyligen genomförd studie visar det sig att packningsgraden i varmtillverkad asfaltmassa kan höjas trots lägre tillverknings temperatur.

Det pågår ett intensivt arbete för att utveckla hållbara beläggningar som bygger på miljöanpassade och energisnåla tekniker. Det gäller inte minst försöken med varm asfalt som har lägre tillverkningstemperatur än normalt. Ett av de mest intressanta projekten genomförs av PEAB med stöd från SBUF* och Vägverket. Projektet, som inleddes i slutet av 2008, omfattar såväl laboratoriestudier som fullskaleförsök ute på väg. Syftet är att jämföra olika ytaktiva produkter som ska motverka de negativa effekter på bindemedlet som sänkt temperatur kan medföra.

– I laboratoriestudien testade vi fyra olika tillsatsmedel med avseende på bland annat packningsbarhet och vattenkänslighet. Två av dessa valdes sedan ut för att användas i fullskalestudien, säger Cathrine Johansson som ingår i projektets styrgrupp.

Fältarbetet startade den 26 augusti på väg 111 i närheten av Helsingborg. Förutom en referenssträcka med konventionell varmblandad asfalt lades två sträckor med lågtempererad asfalt med olika tillsatsmedel. Eftersom den aktuella vägen är relativt hårt trafikerad valde man polymermodifierat bitumen (PMB) på samtliga provsträckor. 

Positiva egenskaper bibehålls

En viktig drivkraft bakom utvecklingen av ytaktiva tillsatsprodukter är kravet på minskade utsläpp av växthusgaser. En rimlig målsättning är att kunna sänka temperaturen vid tillverkning av varmblandad asfalt med 30 grader och därmed reducera energiåtgången med cirka 20 procent.

– En förutsättning för att metoden ska slå igenom på bred front är givetvis att egenskaperna på den färdiga beläggningen inte blir sämre jämfört med en konventionell massa. Resultaten från väg 111 visar att vi är på rätt väg, menar Lennart Holmqvist, teknisk chef PEAB Asfalt.

I projektet ingår även att titta på det ekonomiska utfallet genom att väga den extra kostnaden för tillsatsmedlet mot energibesparingen. Resultaten varierar, men i ett av fallen har man fått en ekonomisk vinst, alltså utöver den samhällsekonomiska vinst som en minskad klimatpåverkan medför.Även arbetsmiljöaspekten är viktig. De mätningar som Previa genomförde i samband med beläggningsarbetet tyder på att en sänkning av utläggningstemperaturen avsevärt minskar förekomsten av rök på arbetsplatsen.

– Trots att vi ännu inte har alla fakta på bordet, är resultaten så här långt väldigt lovande. Vi har uppnått bättre packningsgrad i de båda lågtemperaturbeläggningarna jämfört med referensen och lägre energiåtgång samtidigt som de funktionella testerna tyder på att bindemedlets positiva egenskaper bibehålls, sammanfattar Lennart Holmqvist.

Varför tillsatsmedel?

Värmen i en konventionell asfaltmassa tillförs för att bindemedlet ska få lägre viskositet och smörja in stenmaterialet ordentligt. Genom att massan är het när den läggs ut blir den också lättare att bearbeta. Tillsatsmedlet ska ge samma effekt även när temperaturen sänks. Det är möjligt genom att medlet innehåller ytaktiva föreningar som tränger undan de komponenter i bindemedlet som är mindre benägna att fästa på stenmaterialet. På så sätt uppnås minskad ytspänning varvid vidhäftningen mellan bindemedlet och stenmaterialet förbättras.

*Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling med nära 5000 anslutna företag i Sverige.

Text: Uriel Hedengren

Projektet på väg 111 är ett led i arbetet för att minimera asfaltbranschens miljöpåverkan genom att:

  • minska utsläppen av koldioxid
  • dra ner på energiförbrukningen
  • förbättra arbetsmiljön (mindre rök och lukt)