Orust, norr om Göteborg

Genom att tillsätta Nygen 910 öppnas nya möjligheter att använda sig av en större andel återvunnen asfalt i slutprodukten.
Nynas BITUMEN NYGEN 910
  • FALLSTUDIE Lokal väg

 

  • PRODUKT Nygen 910

 

  • Halvvarma applikationer

 

Nygen 910 tillsätts i asfaltmassor för att kunna använda en större andel återvunnen asfalt och bidrar till en jämn kvalitet på slutprodukten.

Bakgrund
Orust är Sveriges fjärde största ö, belägen drygt sju mil norr om Göteborg. Under sommaren 2016 behövdes ett par av öns vägar rustas upp. De aktuella vägarna har en bredd på sex meter och ett genomsnittligt trafikflöde på 1 500 fordon per dygn.

Beställaren ville ha ett miljöanpassat och kostnadseffektivt upplägg. Därför utgick man från en lösning med halvvarm asfalt för att minska energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser i kombination med en relativt hög andel återvunnen asfalt.   

Lösning
För att mjuka upp gammal asfalt så att den får tillbaka huvuddelen av de egenskaper som den förlorat genom åldring används Nygen 910. Det gör i sin tur det möjligt för asfalttillverkarna att använda större mängder återvunnen asfalt i sin produktion utan att kvaliteten försämras. Tillsammans med Nynas laboratorium fastställde entreprenören Svevia rätt inblandningsprocent för att kunna möta beställarens krav när det gäller viskositetsförändring från tank till utläggning på vägen.

Arbetet inleddes i slutet av april med fräsning och hela entreprenaden gick i mål i mitten av juni. Totalt behövdes 6 600 ton massa till bärlagret och 4 000 ton till slitlagret. Enligt de objektspecifika kraven skulle mjukbitumen användas. Hårdheten fick inte överstiga V12000 (V=viskositet) och viskositetsförändringen inte dubbleras.

Nygen 910 tillsattes redan vid sorteringen av fräsmassorna eftersom man vid detta tillfälle inte hittade någon optimal punkt att tillsätta den i flödesschemat på asfaltverket. Fräsmassorna lagrades sedan under två veckor. I det bundna bärlagret kunde man använda 50 % återvunnen asfalt och 20 % i slitlagret. I efterhand konstaterade Svevias produktionsledare att man fick en jämnare och mer lättarbetad produkt med Nygen 910.

Detaljer
Tillverkningen skedde med ångturboverk. I ett ångturboverk värms stenmaterialet upp genom att man sprutar in överhettad vattenånga, som blandas med bindemedlet. Det innebär att risken för överhettning av massan elimineras. Med en mobil ångturbo får man med andra ord en skonsam uppvärmning och minskad åldring på bindemedlet och dessutom kräver ångturboverken avsevärt mindre uppställningsyta. Detta gör att man kan komma nära objekten med korta transporter som följd.

PLATS Orust, norr om Göteborg

 

UPPGIFT nytt bär- och slitlager

 

UPPDRAGSGIVARE Trafikverket

 

ENTREPRENÖR Svevia

 

DATUM april-juni 2016