E20 Göteborg

Under juni och juli 2016 pågick ett stort beläggningsprojekt på E20 utanför Göteborg. För att minimera trafikstörningarna utfördes läggningen parallellt på tre körfält.
NYNAS BITUMEN NYPOL 67 OCH NYPOL 73
  • FALLSTUDIE Motorväg
  • PRODUKT Nypol 67 och Nypol 73
  • Varmblandade applikationer

Nypol är en grupp polymermodifierade bindemedel som ger bättre motstånd mot spårbildning, deformation, sprickbildning och utmattning och därför passar utmärkt för hårt belastade beläggningar.

Bakgrund

När man närmar sig Göteborg västerifrån på E20 tätnar trafiken ordentligt. Det handlar om runt 50 000 fordon per dygn, varav 10 % är tung trafik. På senare år har standarden försämrats på vissa vägavsnitt på den uttjänta beläggningen. Problemen på E20 har speciellt gällt en fem kilometer lång sträcka, huvudsakligen trefilig motorväg.

Lösning

För att få en långsiktigt fungerande lösning valde beställaren att fräsa bort hela beläggningslagret och även delar av det underliggande lagret. Samtidigt gjordes en total översyn av vägens geometri för att korrigera tvärfall och justera sättningar.

Innan arbetet inleddes skapades en modell av vägen i datormiljö, som matades in i maskinstyrningsutrustningen på fräsen. Genom att maskinens position sedan räknas ut med hjälp av totalstationer kan fräsdjupet justeras automatiskt efter modellen. Därmed blir lutningen mellan körfälten exakt säkerställd, vilket är en förutsättning för att använda en bred asfaltläggare för två eller flera körfält samtidigt.

På grund av att så mycket material togs bort åtgärdades hela sträckan med två nya beläggningslager. För att möta de hårda kraven på stabilitet och utmattningsmotstånd valdes polymermodifierat bindemedel (PMB) i både bindlager (50 mm) och slitlager (30 mm). Entreprenörens val av PMB – Nypol 67 och Nypol 73 från Nynas – gör att den förväntade livslängden ökas jämfört med en konventionell beläggning. Totalt gick det åt cirka 20 000 ton asfalt med polymermodifierad bitumen för att genomföra hela beläggningsuppdraget.

Detaljer

Vägarbeten och andra störningar på den aktuella sträckan påverkar i olika utsträckning även trafiksituationen i övriga Göteborg. För att minimera problemen med framkomlighet och även öka arbetarnas säkerhet utfördes temporära överledningar nattetid, som sedan återställdes för normal trafik på morgonen. Minimikravet från beställaren var att två körfält skulle läggas i tandem, i annat fall skulle man inte klara det pressade tidsschemat. Man krävde dessutom självklistrande läggare och Shuttle Buggy under beläggningsarbetet, medan man för de breddade maskinerna accepterade konventionell klistring utanför normal arbetsbredd.

För att öka på tempot, och även få en bonus, valde entreprenören att köra tre körfält samtidigt. Det möjliggjordes genom att man använde en breddad läggare för två körfält och en kompletterande läggare för tandemkörning av det tredje körfältet. Det innebar också att antalet tvärgående och längsgående arbetsfogar minimerades.

PLATS E20 Göteborg 

 

UPPGIFT nytt bind- och slitlager 

 

UPPDRAGSGIVARE Trafikverket   

 

ENTREPRENÖR Svevia  

 

DATUM sommaren 2016