Nyheter och event

 1. Produkter
 2. Nyheter och event
 3. Referensobjekt
 4. Knowledge tank
 5. Vårt erbjudande
 6. Säkerhet
 7. Vår industri
 8. Bitumen Matters
Bitumen för Vägbeläggning

2016-08-19 16:44

Ölandsbron under luppen

De högtrafikerade broarna är speciellt utsatta och fordrar noggrann skötsel, drift och underhåll. I år drar ett stort renoveringsprojekt igång på Ölandsbron.

Fredrik Hasselström tycker att broprojekt är spännande eftersom det ingår så många olika teknikslag som ska samverka.

Det år drygt fyrtio år sedan som Ölandsbron öppnade. Då var den Europas längsta vägbro med sina imponerande 6 072 meter.

En bro av den här typen är väldigt utsatt på grund av intensiv trafik och den nedbrytande kraften från salt och vatten under främst vintermånaderna. Slitaget gör att Trafikverket regelbundet utför inspektioner och fastställer underhålls- och åtgärdsplaner.

För att leva upp till kraven kommer ett omfattande renoverings- och underhållsprojekt att genomföras under perioden 2016-2019. Upphandlingen pågår i skrivande stund med sista anbudsdag den 19 maj.

– Uppdraget, som är en totalentreprenad, inbegriper flera moment. Förutom att brons samtliga 210 lager ska bytas läggs ett nytt tätskikt på högbrodelen, inklusive ny asfaltbeläggning. Dessutom kommer kantbalkarna förses med katodiskt skydd för att minimera fortsatt korrosion, säger projektledare Fredrik Hasselström.

Brolagren är viktiga eftersom de överför kraft från brons överbyggnad till brons underbyggnad, såsom pelare och landfästen, och tillåter bron att röra sig vid temperaturändringar. För att kunna byta lagren måste bron lyftas.

Tätskiktets uppgift är att skydda den armerade brobaneplattan mot fukt och salt och därmed motverka korrosion. Inom ramen för den aktuella entreprenaden ska högbron få nytt tätskikt, totalt cirka 12 000 m2

– Normalt fräser man bort det gamla tätskiktet och därefter blästras ytan. I det nya tätskiktet ingår sedan primer med en bitumenlösning samt en 5 mm tjock isolermatta som rullas ut och svetsas fast, förtydligar Fredrik Hasselström.

Beläggningsuppbyggnaden består av totalt 90 mm asfalt – ett bindlager på 50 mm och 40 mm slitlager. Det är viktigt att hålla nere asfaltens tjocklek för att undvika för stor belastning på bron.

I bindlagret har Trafikverket valt polymermodifierad gjutasfalt, vilket ger en bra och stabil grund. Tack vare att gjutasfalten har högre andel bindemedel än konventionell asfalt och saknar hålrum blir den vattentät och väldigt motståndskraftig.

– Slitlagret kommer att vara en ABS 16 70/100 med bra slitstyrka och goda stabilitetsegenskaper samt ett relativt hårt bindemedel för att klara den intensiva trafiken. Kulkvarnsvärdet ska ligga under 7, alltså ett stenmaterial med god förmåga att stå emot nötning, summerar Fredrik Hasselström.

Enligt planerna ska arbetet på Ölandsbron starta tidigast under hösten när den värsta sommartrafiken är över.

Ur Stopp&Belägg 2016/1

Foto: Mattias Johansson

Bron i ett nötskal

 • 1967 startade bygget, som p.gick fram till öppnandet den 30 september 1972.
 • Bron är 6 072 meter lång, 13 meter bred och 41,69 meter hög med en högsta segelfri höjd på 36 meter.
 • 17 992 fordon passerade bron i snitt per dag 2015. Under juni-augusti låg snittet på 24 109 fordon.
 • Bron, som är en betongbalkbro, kan indelas i tre huvuddelar:
 1. En 801 meter lågbro med 23 spann, som till större delen ligger på Svinö.
 2. En 910 meter högbro över farleden i Kalmarsund med 8 spann och 7 stöd.
 3. En 4 361 meter lågbro med 124 spann mellan norra Skallö och Öland.

Läs mer

Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

Även om det har slutförts många framgångsrika vägprojekt i Västeuropa under senare år måste väginfrastrukturens hållbarhet och tillgänglighet förbättras.

Läs mer om Diskussionen: Väginfrastruktur i Nordvästeuropa

30 år i Tallinn

I tre decennier har Nynas bidragit med ökad förståelse för bitumenkvalitet och stöttat utvecklingen av den estniska infrastrukturen.

Läs mer om 30 år i Tallinn

Kunskap räddar liv

Grunden för allt säkerhetsarbete är återkommande utbildning. Först då är det möjligt att agera både snabbt och rätt om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om Kunskap räddar liv