Policy för hållbar utveckling

Hållbarhet kan betyda olika saker för olika företag och människor. Därför är det viktigt att synliggöra den kunskap som redan finns och komplettera där det finns brister.

Nynas hållbarhetspolicy visar vad vi vill göra på kort och lång sikt. Den fungerar dessutom som en länk med andra policyer som berör hållbarhetsarbetet, till exempel säkerhet och uppförandekod.

Nynas policy för hållbar utveckling

På Nynas innebär hållbar utveckling att utveckla och genomföra strategier som säkerställer en tillväxt i aktieägarvärdet och samtidigt proaktivt ta hand om alla intressenternas behov, och då speciellt skyddar människor och bevarar naturresurser för framtida generationer.

Nynas är ett annorlunda oljebolag: vi fokuserar på att tillverka produkter som ger ett bestående värde. Detta marknadsför vi som "Taking oil further".

Vi strävar efter en progressiv syn på hållbar utveckling som gör att vi kan ha en helhetssyn på världen där vi verkar. Som ett ansvarsfullt företag har Nynas ett antal Policyer som behandlar många av de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbar utveckling. Dessa Policyerinnefattar:

  • Uppförandekod
  • Efterlevnad av konkurrensregler
  • Globala åtgärder mot mutor och korruption
  • Hälsa, Säkerhet, Skydd, Miljö och Kvalitet (HSSE&Q)
  • Människor och mänskliga rättigheter
  • Upphandling

 Nynas är med i den internationella handelskammarens (ICC) näringslivsprogram för hållbar utveckling och är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Dessutom arbetar vi, som ledare inom vårt område, tillsammans med kunder och leverantörer för att minska användningen av naturresurser, d.v.s. energi, vatten och de utsläpp av växthusgaser och avfall som sker i samband med den operativa verksamheten.

På Nynas kräver vi att tredjepartsleverantörer av våra produkter ska anta liknande riktlinjer och värderingar.

Nynas inser att våra ambitioner för hållbar utveckling kan påverkas av leverantörernas  policy. När vi väljer viktiga leverantörer värdesätter vi att det finns policy för hållbarhet och HSE (hälsa, säkerhet och miljö).

På Nynas strävar vi efter att förbättra de Miljömässiga, Ekonomiska och Sociala aspekterna av våra produkter och deras användning.

På Nynas uppmuntrar vi och ger vår personal möjligheten att använda sig av metoder som främjar en positiv och progressiv inställning till hållbar utveckling.

Nynas främjar öppenhet och uppmuntrar till en öppen dialog och samverkan med alla berörda parter, inklusive myndigheter, grannar, medarbetare och samhället i stort. Att bedöma påverkan och sätta hållbara utvecklingsmål för varje område av vår verksamhet är ett område i ständig förbättring som Nynas har förbundit sig att arbeta med. Key Performance Indicators används för att rikta fokus. För att stärka detta engagemang har en medlem av företagsledningen utsetts för att underlätta och rapportera om övergripande framsteg. 

Hållbar utveckling omfattar alla aspekter av vår affärsverksamhet.