Policy hållbar utveckling

Nynas är ett annorlunda oljebolag, vi fokuserar på att tillverka produkter som levererar bestående värde. Vi gör detta under programförklaringen "taking oil further".

På Nynas har vi valt att fokusera vårt arbete inom hållbar utveckling på fyra nyckelområden där vi vill:

 • Skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla
 • Utveckla och leverera produkter som bidrar till hållbar utveckling
 • Öka energieffektiviteten och minska vår klimatpåverkan
 • Erbjuda en attraktiv arbetsplats och vara en ansvarsfull affärspartner och god granne

I detta arbete stödjer vi i första hand fyra av FN:s mål för hållbar utveckling:

Vi har identifierat fyra fokusområden utifrån dessa hållbarhetsmål och en väsentlighetsbedömning. 

Fyra fokusområden

 • Människor och samhälle
 • Hälsa och säkerhet
 • Miljö och klimat
 • Hållbara produkter

Inom dessa fyra nyckelområden har vi definierat ambitioner och strategier för 2030.

På Nynas har vi åtagit oss att:

 • Förstå och respektera behoven hos våra intressenter och följa all relevant lagstiftning.
 • Öka aktieägarvärdet genom att främja transparens och uppmuntra öppen dialog och engagemang med alla intressenter inklusive myndigheter, grannar, anställda och samhället i stort.
 • Bedöma effekten och sätta upp mål för hållbar utveckling för Nynas-koncernen och relevanta delar av vår verksamhet.
 • Använd Key Performance Indicators för att rikta fokus och säkerställa kontinuerliga förbättringar.

Nynas företagspolicyer tar upp de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbar utveckling. Dessa policyer*, inkluderar:

 • Uppförandekod
 • Efterlevnad av konkurrenslagstiftning
 • Global policy mot mutor och korruption
 • Hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSSE&Q)
 • Människor och mänskliga rättigheter
 • Upphandling

Nynas ledning beslutar i alla strategiska frågor rörande hållbar utveckling. En nätverk för hållbar utveckling, bestående av representanter från större verksamheter och funktioner inom Nynas, främjar hållbarhetsambitionerna i hela företaget och ger råd till Nynas ledning i frågor som rör hållbar utveckling.

På Nynas ger vi ansvar och förväntar oss att våra medarbetare anammar metoder som främjar en positiv och progressiv inställning till hållbar utveckling.