Minskade CO2-utsläpp

Tack vare flera miljöinriktade investeringar har utsläppen av koldioxid från produktionsanläggningen i Nynäshamn kunnat reduceras med över hundratusen ton per år.

Produktionsanläggningen i Nynäshamn processar årligen cirka 1 miljon ton råolja. En sådan omfattande verksamhet påverkar givetvis miljön. Det gäller bland annat utsläppen av koldioxid, CO2. Inom ramen för de investeringar som gjorts – totalt 2 miljarder kronor under den senaste femårsperioden – har situationen kontinuerligt förbättrats.

Det första stora steget togs när ett biobränsledrivet kraftvärmeverk invigdes 2004. Anläggningen, som förser raffinaderiet med ånga, gör att CO2-utsläppen i regionen har minskat med ungefär 100 000 ton per år. I detta ingår minskade utsläpp från ångproduktionen samt även från den överskottsvärme från raffinaderiet som används i Nynäshamns kommunala fjärrvärmenät.

Ett annat exempel är övergången till naturgas som råvara för vätgastillverkningen. AGA:s terminal för flytande naturgas (LNG) stod färdig i Nynäshamn 2011. Genom att ersätta nafta med naturgas för att producera den vätgas som behövs för att tillverka transformatoroljor och andra specialprodukter reduceras utsläppen av CO2 med cirka 20 000 ton per år.

Men koldioxid är inte enbart kopplat till produktionen. Minst lika viktigt är att minska utsläppen när de färdiga produkterna används. Med Nynas bindemedel kan asfalten blandas och läggas vid väsentligt lägre temperatur än normalt. En temperatursänkning på till exempel 40 grader reducerar CO2-utsläppen med 30 %.

Sammantaget lägger senare års investeringar en bra grund för det framtida arbetet med att minska utsläppen av CO2, trots att produktionen samtidigt förväntas öka