FOKUSOMRÅDE

Miljö & klimat

Vi fokuserar alltmer på hur vi kan förse våra kundermed högkvalitativa produkter som också hjälper dematt minska sin klimatpåverkan och energiförbrukning.

Nynas strävar efter att kontinuerligt förbättra sin energieffektivitet och minska klimatpåverkan i produktion, drift och transporter genom olika program. Vi upprätthåller rigorösa processsäkerhetsåtgärder i våra produktionsanläggningar för att minimera risken för olyckor eller spill. För att minska eventuell påverkan på den omgivande miljön har Nynas väletablerad avfallshantering och reningsverksamhet samt pågående saneringsaktiviteter relaterade till mark- och vattenfrågor.

Ambition 2030 och 2050

Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan och utsläpp till luft, hav och land, och kommer att övervaka alla utsläpp från vår verksamhet baserat på Greenhouse Gas Protocol. År 2022 definierade vi scope 1 och 2 minskningsmål för växthusgasutsläpp för 2030 och 2050 med målet att bli klimatneutrala 2050*. Vårt reduktionsmål för 2030 är att minska våra Scope 1 och 2 GHG-utsläpp med 50 % jämfört med vårt basår 2017 (inkluderande utsläppen i Harburg). Under 2023 började vi kartlägga Nynas scope 3-utsläpp med det initiala målet att identifiera de signifikanta kategorierna av scope 3-utsläpp i Nynas värdekedja.

Reduktion av växthusgaser

Vi har pågående program för att förbättra energieffektiviteten och minska växthusgasutsläppen från vår verksamhet och har formulerat en färdplan för vår resa mot 2050.Green house gas reduction Nynas

*I enlighet med EU:s mål att ha en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser.

Nynas har åtagit sig att minska sin egen miljöpåverkan och vårt mål är att bli klimatneutralt
till 2050.