Bana väg för asfalt 4.0

Asfaltbranschen håller på att digitaliseras och i juni genomfördes Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E) helt virtuellt. Det fungerade bra, men vid nästa E&E-sammankomst kan deltagarna åter mötas ansikte-mot-ansikte.

Siobhan McKelvey

Eurobitumes generaldirektör sedan 2018, har varit aktiv inom flera industri- och branschorgan och organisationer vid sidan av en karriär inom marketing hos Colas och Nynas.

Asphalt 4.0 for future mobility var det framåtblickande temat för 2021 års E&E Congress, som på grund av Covid-19 pandemin arrangerades som ett virtuellt event. E&E Congress anordnas vart fjärde år av European Asphalt Pavement Association (EAPA) och Eurobitume, som representerar den europeiska bitumenbranschen. Ursprungligen skulle kongressen ha hållits i Madrid under 2020, men arrangörerna tvingades ställa in den och sedan fullfölja arrangemanget på en digital plattform.

– I november 2020 beslutade vi att skjuta på konferensen. Det kändes dessutom för osäkert att planera för en fysisk kongress och riskera att tvingas flytta fram den igen, speciellt för alla som väntade på att presentera sina vetenskapliga artiklar, säger Eurobitumes generaldirektör Siobhan McKelvey.

Som vanligt kunde 90% av de vetenskapliga artiklar som presenterades under E&E Congress samlas under åtta eller nio programrubriker, bland annat de alltid lika populära områdena “Binder testing and performance” och “Health and Safety”. Kongressens huvudtema Asfalt 4.0 hade dock valts för att stimulera diskussioner mellan deltagarna och att bredda debatten kring den roll asfalten spelar för framtidens mobilitet.

— Vi måste inkludera fler typer av intressenter och vi behöver tänka igenom vad som kommer att krävas av branschen i framtiden. Kommer till exempel vägtransporterna av tungt gods fortsätta att öka? I så fall måste vi se till att våra material också fortsätter att erbjuda den prestanda som krävs, säger Siobhan McKelvey.

Hon menar också att man generellt i branschen måste delta i debatten för att hjälpa till att forma framtiden och förklara vad de material som används har kapacitet att klara av.

Ett nytt inslag som bidrog till kongressens framåtblickande inriktning tillägnades branschens blivande ledare (”Future Leaders”). Eurobitumes och EAPAs medlemmar hade uppmanats att identifiera yngre kollegor som bara arbetat i branschen några år och bjuda in dem att medverka i kongressens utbyten och forum.

– Mångfalden bland våra framtida ledare bör prioriteras och vi måste bli bättre på att kommunicera de många attraktiva fördelar och karriärmöjligheter som branschen erbjuder. För att skapa dynamiska arbetsmiljöer gäller det att stimulera intresset bland de grupper som skulle kunna vara bättre representerade i branschen, till exempel kvinnor. Mångfald var också en av de frågor som togs upp under paneldebatten.

– En stor del av det tekniska programmet var förinspelat, medan frågestunder sändes live. Det fungerade väldigt bra och vi kunde se att det var många som deltog on-line, förklarar Siobhan McKelvey.

Möjligheten att skriva frågor snarare än att framföra dem muntligen inför ett fullt auditorium tycktes faktiskt uppmuntra fler deltagare att ställa frågor. En annan fördel med det virtuella arrangemanget var att hela programmet kunde göras tillgängligt under tre månader efter kongressens slut. Innehållet var välbesökt även under denna tid.

Trots att återkopplingen från deltagarna var övervägande positiv och antalet deltagare nästan nådde upp till den normala nivån på runt 850 personer planerar arrangörerna att återgå till ett fysiskt event och inte nödvändigtvis fortsätta att ha en permanent virtuell plattform.

– Även om den digitala plattformen erbjöd en kostnadsbesparing för många gav den inte riktigt samma upplevelse som personliga möten. Den virtuella formen är inte idealisk för nätverkande och deltagarna måste kanske först i större utsträckning anamma det här sättet att ”mötas” innan det ger samma resultat, menar Siobhan McKelvey.

Nästa E&E event, som hålls halvvägs mellan kongresserna, kommer att anordnas som två halvdagsmöten med möjlighet att delta på plats. Programmet består av inbjudna talare som fokuserar på teman som valts ut från kongressens populäraste ämnesområden.

– Eventet kommer troligtvis äga rum i november 2022, så att vi kan återgå till den ursprungliga fyraåriga tidsplanen för nästa E&E Congress år 2024. Något formellt beslut har ännu inte fattats, men vi hoppas kunna offentliggöra det inom kort.

Kongressens framgång 2021, med kraftfullt stöd och stort visat intresse, bekräftar återigen att branschen även fortsättningsvis behöver och vill ha denna typ av utbyten.

– E&E Congress ger branschen en värdefull plattform för att belysa ny teknik, innovationer och produktutveckling. Den ökar dessutom förståelsen för de framtida möjligheterna för bitumen och asfalt genom att vara en ”kraftfull röst” bland många inom det bredare området för väg- och mobilitetslösningar, avslutar Siobhan McKelvey.

Aktieköp i Nynas slutfört

Nynas AB kan konfirmera att transaktionen av 49,9% av aktierna i Nynas mellan Bitumina Industries Limited (under administration) och ett bolag under förvaltning av Davidson Kempner Capital Management LP tillsammans med dess dotterbolag och närstående förvaltande bolag ("Davidson Kempner") nu har slutförts.

Nya styrelseledamöter i Nynas AB utsedda

Vid en extra bolagsstämma i Nynas AB har nya styrelseledamöter utsetts av Davidson Kempner.

Ny aktieägare i Nynas

Nynas AB kan konfirmera att ett bindande avtal har undertecknats av ett bolag under förvaltning av Davidson Kempner Capital Management LP (tillsammans med dess dotterbolag och närstående förvaltande bolag, "Davidson Kempner"), för förvärv av hela aktieposten på 49,9% i Nynas från Bitumina Industries Ltd. Efter genomfört förvärv kommer Davidson Kempner att vara den största enskilda aktieägaren i Nynas.