Forskningssamarbeten i fokus – internationellt erkännande av Nynas varumärke

Komplexa forskningsprojekt med industrin, forskningsinstitut och universitet bidrar i hög grad till kunskapsuppbyggnaden, inte bara för framtida produktutveckling utan också för att identifiera fördelarna med våra produkter och deras prestanda när de används. Samtidigt bidrar de till den höga nivån av specialistkunskap som finns i Nynas.

Under Nynas långa historia har teknisk expertis och kunskap alltid varit centrala förutsättningar för en framgångsrik produktutveckling. Kunskap är en av de viktigaste komponenterna i FoU-arbetet, vilket i sin tur gör det möjligt att möta kundförväntningar och ligga steget före konkurrenterna. För att driva verkliga innovationer värdesätter Nynas forskningssamarbeten där utbyte av idéer och expertis avsevärt kan förbättra forskningens kvalitet.

Komplexa forskningsprojekt med industrin, forskningsinstitut och universitet bidrar i hög grad till kunskapsuppbyggnaden, inte bara för framtida produktutveckling utan också för att identifiera fördelarna med våra produkter och deras prestanda när de används. Samtidigt bidrar de till den höga nivån av specialistkunskap som finns i Nynas. Ofta är sådana prioriterade projekt väl lämpade för extern finansiering.

I en pågående forskningsstudie tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och en av våra nyckelkunder undersöks långsiktig prestanda hos vägstrukturer som utförs med biobaserad asfalt. Projektet finansieras av Trafikverket inom ramen för BVFF-programmet (Bana Väg för Framtiden) och Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Bitumen är helt återvinningsbart, och vi samarbetar med våra kunder för att utforska mer om kvaliteten på återvunnen asfalt, särskilt när polymermodifierat bitumen används. Det projektet finansieras också av Trafikverket genom BVFF-programmet och involverar VTI tillsammans med industripartners.

Laboratorieutvärderingar är kända för att vara tids­effektiva, men ­prestanda från fältet hos våra produkter är avgörande för att få en heltäckande bild. I samarbetet med University of Nottingham i Storbritannien och andra projekt­partners undersöker Nynas prover från vägavsnitt för att ytterligare öka vår kunskap om asfaltens hållbarhet och förändringar i bindemedlens egenskaper under verkliga förhållanden. Detta projekt finansieras av Asphalt Institute Foundation i USA.

De långsiktiga samarbetena med olika universitet är väl kända och uppmärksammade. Nynas Research har etablerat långvariga forskningssamarbeten med University of Antwerpen i Belgien, University Ancona i Italien samt KTH och Chalmers i Sverige. Det resulterar inte bara i specifika projekt inom Nynas intresseområden, utan också i examensprojekt som bidrar till vetenskaplig forskning inom både akademi och industrin.

Bland fördelarna med sådan forskning återfinns ett globalt utbyte av idéer och forskningsresultat, deltagande i internationella forskningssamarbeten, evenemang och forskningsprogram samt delning av forskningsinfrastruktur som är avgörande för framtida kompetensutveckling. Våra specialister inom bitumenforskning, Dr. Hilde Soenen och Dr. Xiaohu Lu, har kvalitetsgranskade publikationer (peer-review) med tusentals läsningar och citat enligt citationsdatabasen och har varit huvudförfattare till flera uppmärksammade artiklar.

En sådan synlighet i forskningen bidrar till internationellt erkännande av Nynas varumärke, stimulerar gemensamma studier med det vetenskapliga samfundet och främjar samarbeten och partnerskap.

Nyligen godkändes ännu ett projekt av Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation där syftet är att ytterligare utforska den bredare användningen av biomassa från skogsindustrin i kombination med bitumen för vägbeläggning.

Detta är bara några exempel på hur vi i Nynas är dedikerade att hålla en hög kunskapsnivå och alltid ser fram emot att ytterligare växa vårt externa nätverk med universitet, forskningsinstitut och industrin.

Elena Minchak
Research Manager

Nynas och Stena Recycling för in den cirkulära ekonomin i den elektriska industrin

Nynas och Stena Recycling har offentliggjort ett strategiskt partnerskap som kombinerar Nynas världsledande raffineringsteknik och marknadsledande cirkulära transformatorolja med Stenas breda insamlingsnätverk och moderna återvinningstjänster.

För en hållbar utveckling

Nynas utvecklar och tillverkar produkter som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle.

Första förband på miljön

Nynas hjälper Sjöräddningssällskapet med utbildning i miljöräddning. Sedan 1907 har Sjöräddningssällskapet (SSRS) funnits på plats längs våra kuster för att snabbt rycka ut när olyckan är framme. Sjöräddarna kommer även till undsättning när miljön hotas, i första hand för att minimera skador från oljeutsläpp.