Hållbarhetsarbetet lyfter på Arlanda

Genom att använda Nypol RE, ett polymermodifierat bindemedel med en biogen komponent, är det möjligt att minska klimatavtrycket och samtidigt förlänga asfaltens tekniska livslängd. Det låg bakom valet av beläggning när Skanska nyligen genomförde arbeten på Arlanda flygplats.

  Med tanke på flygplanens tyngd och hastighet ställs det extra stora krav på bärighet, friktion och ytbeskaffenhet vid beläggningsarbeten på en flygplats. Dessutom måste asfalten vara motståndskraftig mot flygbränsle och de kemikalier som behövs för att förhindra isbildning.

Det var förutsättningarna när byggbolaget Skanska på uppdrag av Swedavia i slutet av maj skulle byta ut cirka 20 000 m2 slitlager på en av de taxibanor som används för flygplanens markkörning mellan start- och landningsbanor och stationsområdet.

Innan arbetet sattes i gång utförde Skanska tester med det polymermodifierade bitumen, Nypol RE, som skulle användas som slitlager. Syftet med testerna var att bedöma och jämföra funktionella egenskaper med en referens med konventionellt PMB.

– En viktig egenskap hos alla slitlagerbeläggningar på Arlanda är till exempel att de ska vara beständiga mot kaliumformiat, som används som banavisningsmedel. Våra tester visar att Nypol RE är minst lika bra som referensbindemedlet, konstaterar Skanskas bitumen- och asfaltspecialist Kenneth Olsson.

Nypol RE är en relativt nyutvecklad produkt som innehåller en biogen komponent speciellt framtagen för att fullt ut kompensera för tillsatsen av polymeren. Detta inkluderar materialets fotavtryck, transporten och själva polymermodifieringsprocessen. Det betyder att ett ton Nypol RE har samma koldioxidavtryck som ett ton omodifierat bitumen av standardbeläggningskvalitet, men med alla prestandafördelar från ett polymermodifierat bitumen.

Det är ett alternativ som ligger helt i linje med både Skanskas och Swedavias satsningar på att minska klimatpåverkan från asfaltbeläggningar utifrån sina ambitiösa klimatmål. 

– Vi har använt Nypol RE sedan 2021 på den hårt trafikerade Stockholmsvägen i Malmö och det känns därför tryggt för oss att lägga den även på en av Arlandas taxibanor, konstaterar Kenneth Olsson.

Den nya beläggningen består av två lager. Hälften av ytan är en 40 mm ABTs16 Nypol 76-28, medan resterande del utgörs av en 40 mm ABTs16 Nypol RE 73.

– Vi började med att fräsa upp det gamla polymermodifierade slitlagret, som kommer att återvinnas i nya asfaltbeläggningar. Sedan använde vi en Shuttle Buggy för själva beläggningen för att homogenisera massan efter transporten från asfaltverket, förklarar Kenneth, som är mycket nöjd med samarbetet med Swedavia.

– De ska ha en eloge för att de vill testa framtida asfaltbeläggningar med lägre klimatpåverkan. Vi har alla i branschen en tuff resa framför oss för klara våra hållbarhetsmål och det här projektet går utan tvekan i rätt riktning. 

Det är en bild som Sandra Säfström, miljöspecialist hos Swedavia, bekräftar.

– Vi behöver testa alternativ med minskad klimatpåverkan för att på sikt kunna uppnå våra miljöambitioner och samtidigt bibehållna dagens höga krav på funktionalitet och flygsäkerhet, säger hon.

I det sammanhanget är det av stor vikt att det löpande sker en produktutveckling via någon form av samarbete och samsyn i alla inblandade led. Det rimmar väl med att Swedavia har ”Nytänkande” som en av sina värderingar.

– Innovation ligger oss varmt om hjärtat och vi uppskattar den här typen av initiativ. Vår målbild för 2030 innefattar en nollvision för avfall och fokus på cirkulära affärsmodeller, vilket Nypol RE kan bidra till genom det förväntade ökade underhållsintervallet, förtydligar Sandra.

Hon påpekar också att en produkt med lägre klimatpåverkan som bidrar till förlängda underhållsintervall medverkar till att Swedavia ska kunna uppfylla målsättningen om nettonollutsläpp av växthusgaser 2040. 

Förutom de offensiva mål för minskad klimatpåverkan som Swedavia arbetar utifrån har man även anslutit sig till Fossilfritt Sveriges färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn.

– Nynas initiativ med Nypol RE ligger i linje med flera av de åtaganden som finns beskrivna i färdplanen och som anslutna aktörer ska leva upp till. Det gäller inte minst förpliktelsen att samarbeta inom hela värdekedjan för att säkerställa ett effektivt klimatarbete i linje med färdplanens mål, avslutar Sandra.

Starkt resultat för Nynas 2023

År 2023 återgick Nynas till lönsamhet, drivet av den starka utvecklingen av kärnverksamheten. – Vi har bevisat att Nynas är en hållbar verksamhet, grundad på unika produkter, infrastruktur och marknadsposition, och vi uppnådde ett starkt resultat både kommersiellt och finansiellt 2023, säger Nynas vd Eric Gosse.

Viktiga branschforum

De mässor och kongresser som genomförs runt om i världen har stor betydelse för spridning av kunskap om produkter och det löpande forsknings- och utvecklingsarbetet.

Spännande och utvecklande!

Om du vill så kan du utvecklas snabbt i ditt jobb här på raffinaderiet och stegvis få mer ansvar och högre lön, säger Hampus som påbörjade sin karriär som operatör under 2023.