Säkert alternativ till kreosot

Kreosot är en kategori av kolhaltiga kemikalier som har använts som träskyddsmedel sedan 1800-talet. Men eftersom det är en cancerframkallande substans finns det goda skäl att leta efter andra alternativ. Nynas NYTEX®-sortimentet kan vara en del av en hållbar lösning.

Case

Ersätta Kreosot

  • Utmaning: Hitta ett säkert alternativ till industriellt träskydd som innehåller hälsofarlig kreosot.
  • Lösning: Använda NYTEX® specialoljor som bärare av de aktiva komponenterna i träskyddsmedel.   
  • Resultat: Utmärkt skydd, vilket möjliggör fortsatt användning av trä i stället för att övergå till mindre hållbara material.   

  Kraftiga industriella träkonstruktioner, till exempel elstolpar och järnvägsslipers, impregneras huvudsakligen med kreosot, som är en restprodukt vid tillverkning av koks. På grund av det höga polyaromatiska innehållet klassificeras kreosot dock som en cancerframkallande substans. Flera av de polyaromatiska kolvätena (PAH) som finns i kreosot betraktas som beständiga, bioackumulerande och giftiga och kan potentiellt få långvariga effekter på miljön.

– På grund av sina farliga egenskaper har kreosot identifierats som en biocid substans som bör ersättas, konstaterar Ana Cura, Nynas Regional Director Western Europe. Med tanke på betydelsen av varaktiga träkonstruktioner för infrastruktur har Europeiska kommissionen ändå fortsatt att godkänna användningen av kreosot i vissa tillämpningar.

Från den 30 april 2023 får kreosot endast användas vid träbehandling av järnvägsslipers och stolpar för el och telekommunikation i de länder där behovet av sådana produkter bedöms vara större än riskerna med att använda dem.

På grund av den nya EU-restriktionen och en allmän förväntan att kreosot förr eller senare kommer att totalförbjudas, arbetar nu tillverkarna av träskyddsmedel med alternativ. En sådan lösning baseras på naftenisk olja, som kan fungera som bärare av aktiva komponenter och därmed uppfyller kraven i Europeiska unionens Biocidal Product Regulation (BPR).

– Tack vare sin stora lösningsmedelskraft är vårt NYTEX-sortiment ett attraktivt val för formulerare, säger Anna Eriksson, Nynas Technical Manager Chemical Industry. Genom att erbjuda överlägsna hydrofoba egenskaper och fungera som bärare av de aktiva komponenterna i industriellt träskydd kan produkter från vår NYTEX-portfölj utformas specifikt för att möta kraven på alla marknader.

En farlig substans

Kreosot tillverkas genom destillation av tjära från kol och används för att skydda trä mot termiter, svampar, kvalster och andra skadedjur. Genom att enbart vara tillåten för industriella applikationer används kreosot vanligtvis för att behandla järnvägsslipers, elstolpar och andra utomhusinstallationer.

Kreosot innehåller polyaromatiska kolväten, inklusive benzo(a)pyren, som klassificeras som en Grupp 1-carcinogen av International Agency for Research on Cancer.

Oljans nafteniska karaktär underlättar både absorption under träimpregneringsprocessen och ger en vattenavstötande effekt som skyddar träet från nedbrytning. Möjligheten att använda bituminösa molekyler kan ytterligare förbättra den vattenavvisande funktionen och ge den mörka pigmentering som ibland önskas vid industriell träbehandling. 

– NYTEX-sortimentet som används för träbehandling är kostnadseffektivt och klassificeras som icke-farligt för hälsa och miljö. De erbjuder även enkel hantering, vilket möjliggör transport vid olika omgivande temperaturer, säger Ana Cura.

Den nya, kraftiga träimpregneringen med naftenisk olja har visat sig skydda träet från nedbrytning lika länge eller till och med längre än trä som är impregnerat med kreosot.

– Det gör att järnvägs-, stängsel- och el-näringen kan fortsätta använda det fantastiska, förnybara trämaterialet på ett säkert sätt, avslutar Ana Cura.

Nynas specialister föreläser på KTH

Nynas har av tradition ett nära samarbete med universitet och högskolor. Ett belysande exempel är den föreläsning om petroleumindustrin som hålls för studenter på KTH.

Brains of Nynas: Sibala Libish Kumar

Sibala Libish Kumar har lång branscherfarenhet av kundinriktat arbete. Som Customer Service Specialist i Nynas har hon en nyckelposition för att den pågående digitaliseringen överensstämmer med företagets målsättningar. Här får du veta mer om vad Sibala har i tankarna.

Forskningssamarbeten i fokus – internationellt erkännande av Nynas varumärke

Komplexa forskningsprojekt med industrin, forskningsinstitut och universitet bidrar i hög grad till kunskapsuppbyggnaden, inte bara för framtida produktutveckling utan också för att identifiera fördelarna med våra produkter och deras prestanda när de används. Samtidigt bidrar de till den höga nivån av specialistkunskap som finns i Nynas.