Presidentmässig landning

Ett tidspressat projekt för att uppgradera start-, landnings- och taxibanorna på Cornwalls flygplats i Newquay tvingade Aggregate Industries och Nynas att lösa tuffa logistikutmaningar. Ett nära samarbete parterna emellan gjorde att projektet kunde landas i tid.

I juni 2021 när världens ledare ankom till Cornwall, Storbritannien för det 47:e G7-mötet landade de på en nylagd landningsbana som uppgraderats för att tillgodose stränga militära specifikationer. Byggföretaget Aggregate Industries hade då framgångsrikt levererat slitlagret med Nypol 77 från Nynas som bindemedel.

Förbättringen av Cornwalls flygplats i Newquay hade inför G7-mötet beviljats statsbidrag på 7,8 miljoner pund av den brittiska regeringen. Orsaken var att de lokala myndigheterna slagit fast att flygplatsen utan uppgradering inte skulle kunna ta emot den typ av flygplan som G7-mötesdeltagarna förväntades anlända med.

Aggregate Industries, som anlitats av Cormac Solutions Ltd, tillhandahöll en stenrik asfalt (DI049) som utformats för att möta de brittiska militära specifikationerna för försvarsinfrastruktur. Den specialutvecklade asfalten användes för att förbättra flygplatsens ramper och taxibanor samt sido- och tillfartsvägar.

Förutom ett antal logistikutmaningar var projektet tvunget att färdigställas på ovanligt kort tid. Dessutom hade Aggregate Industries inte producerat den högt specialiserade asfalten sedan 2012, vilket krävde att en rad blandningsförsök måste genomföras innan produkten kunde utprovas och testas vid företagets FoU-laboratorium. Normalt skulle denna process tagit cirka åtta veckor, men eftersom tiden var knapp lyckades man påskynda processen. Det resulterade i att man kunde få fram ett godkännande efter knappt två veckor.

— Vi var också tvungna att leverera större mängder än vanligt på kortare tid, säger Julian Gwyn-Jones, som leder verksamheten vid Aggregate Industries asfaltverk i Melbur, och var den som ansvarade för att arbetet flöt på som planerat.

Utöver dessa utmaningar öppnade dessutom flygplatsen, efter att ha varit stängd i ett år på grund av Covid-19 pandemin, samma dag som Aggregate Industries började leverera asfalt dit. För att få allt att fungera och säkerställa att projektet kunde fortgå planenligt var Julian Gwyn-Jones tvungen att se till att arbetslaget hade tillgång till exakt rätt materielmängder varje dag. Det innebar mycket täta kontakter och gott samarbete med leverantörerna, och det gällde framför allt Nynas.

— Vi hade bara en väldigt liten bitumentank på arbetsplatsen. Det gjorde att leveranserna måste vara mycket exakta både i fråga om volym och tid, förklarar han.

För att projektet skulle fortskrida enligt tidsplanen var Nynas ofta tvungna att leverera upp till tre tankbilslaster per dag. En vecka av oplanerat nattarbete satte extra press på alla inblandade. Nynas levererade, dag som natt, runt 410 ton av Nypol 77, mestadels i laster om 20 ton. Det faktum att arbetsplatsen var belägen cirka 50 mil från raffinaderiet var givetvis ytterligare en komplikation.

Genom ett nära samarbete lyckades dock Aggregate Industries och Nynas under projektets sexveckorsperiod hålla bitumenleveranserna i rätt takt med arbetet på flygplatsen. Flygplatsen stod klar i tid att ta emot politikerna och deras följen. Det framgångsrika projektet visar tydligt på vikten av god kommunikation mellan de inblandade parterna.

— Den service Nynas som ger oss är alltid mycket bra och det här projektet visar vad man kan åstadkomma genom ett gott samarbete, sammanfattar Julian Gwyn-Jones.