Diskussionen: COVID-19-pandemin

Den pågående pandemin har drabbat alla länder hårt, såväl hälsomässigt som ekonomiskt. Men hur har det påverkat vägbranschen?

”Alla huvudaktörer arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat.”

Så här långt kan vi konstatera att inga större problem har rapporterats från den finska vägbranschen på grund av COVID-19. Entreprenörerna vidtog snabbt betydande försiktighetsåtgärder för att förhindra pandemins effekter och kunde följaktligen utföra de vägarbeten som ursprungligen planerats.

Under inledningen av 2020 stod det klart att nedstängningen innebar att färre personer reste med bil och tåg. Men senare på sommaren tillbringade de flesta finländare semestern i Finland, vilket ökade antalet fordon på vägarna. Det innebar i sin tur ett större behov av löpande underhåll.

För att effektivt kunna hantera den uppkomna situationen till följd av COVID-19, samlade finska trafikverket i ett tidigt skede en expertgrupp. De åtgärder som genomfördes gjorde det möjligt att fortsätta pågående projekt trots trafikrestriktionerna. Alla statligt anställda fick arbeta hemifrån fram till i augusti och i stort sett samtliga möten har genomförts online. Arbetet ute på fältet har dock fortsatt trots problem orsakade av pandemin.

För att stimulera ekonomin har den finska regeringen tilldelat extra pengar till bland annat vägsektorn. Pengarna har i första hand använts för periodiskt underhåll och upprustning av asfaltbeläggningar på motorvägar och gångvägar.

De extra pengarna behövs för att förbättra standarden på vägnätet. Dessutom har det låga priset på bitumen inneburit att det finska beläggningsprogrammet har kunnat utökats. Alla huvudaktörer på asfaltmarknaden arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat i den besvärliga situation som orsakas av COVID-19 och ett rekordstort beläggningsprogram.

Nu hoppas både väghållare och entreprenörer att de högre volymerna kommer att sträcka sig över 2021 och att pandemin inte orsakar brist på resurser under 2021.

Katri Eskola, Specialist vägunderhåll Trafikverket i Finland

”Det gjorde det möjligt att hålla jämna steg med efterfrågan.”

Ett enastående sammarbete mellan Nynas, deras transportföretag, de lokala myndigheterna och Ronez säkerställde att vi kunde övervinna de svåra utmaningarna under nedstängningen på grund av COVID-19. Våra asfaltanläggningar är viktiga för att hålla igång trafiken på både Jersey och Guernsey. I egenskap av vår långvariga partner levererar Nynas vanligtvis bitumen med tankbilar varje vecka till båda öarna med hjälp av ro-ro färjan från Portsmouth.

När pandemin slog till infördes restriktioner för att begränsa människors rörelsefrihet. Passagerare tilläts inte längre ombord på färjorna, vilket innebar att chaufförerna inte kunde följa med godset, och det fanns dessutom väldigt få flyg till öarna. Men eftersom lossning av bitumen kräver specialutbildade och kvalificerade förare, var vi tvungna att hitta ett sätt att säkert transportera chaufförerna till öarna.

Paul Lamb, Nynas UK Health and Safety Manager, försäljningschef Chris Rhodes och de övriga medarbetarna i försäljnings- och logistikteamet agerade väldigt snabbt för att hitta en lösning. Den innebar att man skickade flera tankbilar utan förare med båt medan chauffören flögs över för att garantera en säker lossning. Detta organiserades med hjälp av Suttons Transport Services, så att tre hängivna chaufförer kunde resa enligt en turordning med säkra taxibilar och isolering på hotell. Hela processen krävde vid varje tillfälle ett godkännande från tullmyndigheten, som kontrollerar dessa viktiga rutter för nödvändiga leveranser.

Trots att det krävdes en hel del organisation och logistik, fick vi den första leveransen enligt det nya upplägget i början av april, strax efter nedstängningen. Det gjorde det möjligt för oss att hålla jämna steg med efterfrågan på asfalt på öarna och passa på att underhålla vägar medan det var lite trafik.

Sedan augusti har vissa lättnader skett när det gäller tester av besökare på Jersey men det är fortfarande en knepig procedur och Ronez är tacksamma för Nynas insatser.

Mike Osborne, VD för Ronez på Kanalöarna

”En bättre förståelse för den samhällsekonomiska nyttan med ett välskött vägnät.”

Under 2020 har vi upplevt en nästan aldrig tidigare skådad situation på grund av COVID-19. De åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen varierar från land till land. Effekten på vägbyggnadssektorn har också varierat; från nästan ingen effekt i norra Europa till en markant nedgång i de södra delarna. Branschen har påverkats av såväl en avmattning på vissa marknader på grund av nedstängningarna, som en ökad efterfrågan på andra till följd av finanspolitiska stimulanspaket. Dessutom har prisdynamiken på grund av den kraftiga efterfrågeminskningen på bränslen påverkat branschen.

Vad kan vi då förvänta oss när pandemin är över?

En jämförelse med finanskrisen 2008 visar att efterfrågan på bitumen föll först några år efter krisens början tack vare de finanspolitiska stimulanspaket som snabbt rullades ut. Det resulterade i en ökad aktivitet under krisens inledande fas med en rekordhög efterfrågan 2010.

Några år senare såg vi dock den mest dramatiska marknadsnedgången i Europa på flera decennier. Den eftersläpning i vägunderhåll som orsakades av detta utgör fortfarande en utmaning för de mest drabbade länderna.

Även om dagens situation är unik kvarstår frågan: Hur ser vi till att mönstret från finanskrisen inte upprepar sig efter pandemin?

Det är givetvis svårt att förutsäga vad som kommer att hända; vi är fortfarande mitt i pandemin och ingen vet den fulla effekten. Men förhoppningsvis finns det nu en bättre förståelse för den samhällsekonomiska nyttan med ett välskött vägnät. För att säkerställa att den kraftiga nedgången inte upprepas måste intressenter både inom och utanför vägbyggnadsindustrin höja sina röster. För att kunna växa måste våra vägar fungera!

Johanna Andréasson, Marketing Manager Nynas Bitumen

Sommarvärme på vintern

På vissa speciellt utsatta vägavsnitt har man testat att använda spillvärme från fjärrvärmeverk för att få bort is och halka. Och nu tas ytterligare ett steg genom ett projekt som initierats av forskare på Chalmers Tekniska Högskola med finansiellt stöd från Trafikverket i Sverige och norska Statens vegvesen.

Säkerheten först

”Kom hem säkert” var temat när AggregateIndustries arrangerade en säkerhetsdag.

Asfalt – ett cirkulärt material

Återanvändning av asfalt är ett område där bitumenoch asfaltindustrin bidrar till ett mer hållbart utnyttjande av våra naturresurser.