Vägledande principer

På Nynas har vi en policy och en process för alla delar av vår verksamhet, bl.a. hälsa, säkerhet, kvalitet, miljöskydd och affärsetik.

Policy för hållbar utveckling

Nynas är ett annorlunda oljebolag, vi fokuserar på att tillverka produkter som levererar bestående värde. Vi gör detta under programförklaringen"taking oil further".

Läs mer om Policy för hållbar utveckling

HSSE&Q-policy

Syftet med policyn är att stödja Nynas vision och hjälpa oss att nå resultat som vi kan vara stolta över. På så sätt kan vi vinna förtroende bland kunder, medarbetare, aktieägare, leverantörer, myndigheter, grannar och samhället i stort.

Läs mer om HSSE&Q-policy

Nynas ledningssystem

För att uppfylla våra mål inom HSSE&Q – och för att hela tiden bli bättre – krävs en samordnad arbetsmetod baserad på en gemensam arbetsmodell. Detta kallas för ledningssystem.

Läs mer om Nynas ledningssystem

Uppförandekod

Nynas vill vara en positiv kraft i samhället och en attraktiv arbetsgivare. Det betyder att vi alltid strävar efter att agera i enlighet med god affärsetik och på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Läs mer om Uppförandekod

Responsible Care

Nynas deltar i Responsible Care, kemiindustrins program för ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.

Läs mer om Responsible Care

REACH

I december 2006 enades Europaparlamentet om en ny kemikalieförordning: REACH, som står för "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances", vilket på svenska blir registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Regelverket började gälla den 1 juni, år 2007 i alla medlemsstater inom EU.

Läs mer om REACH