Års- och hållbarhetsredovisning 2022 publicerad - Transformation gör Nynas starkare

2022 var ett förändringens år för Nynas. Vi påbörjade omstruktureringen av bolaget, vilket kommer att göra Nynas mer motståndskraftigt i finansiellt hänseende och lägga en stark grund för framtida framgångar.

”De förbättringsåtgärder som genomfördes under 2022 utgör en stark plattform för ytterligare tillväxt under 2023 och de kommande åren. De finansiella resultaten har redan stärkts, vilket visar att vi är på rätt väg och att omstruktureringen ger önskade effekter”, säger Stein Ivar Bye, Styrelseordförande och vd.

Marknaden var volatil 2022. Oförutsägbara råvarupriser, tillsammans med global osäkerhet på grund av konflikten i Ukraina, ledde till att energipriserna steg och att priset på bitumen periodvis under 2022 nådde historiska toppnivåer. Det ledde i sin tur till att efterfrågan på bitumen minskade, eftersom vissa regeringar och andra kunder sköt upp sina infrastruktur- och byggprojekt.

Försäljningen av våra nafteniska specialprodukter (NSP) var mer stabil, med stadig efterfrågan från industrikunder. Vi fortsatte att bygga vidare på våra kund- och leverantörsrelationer och gjorde allt för att uppfylla avtal och åtaganden, och samarbeta för att säkerställa leveranser och leveranser i rätt tid.

Hållbarhet är en del av Nynas värdekedja och vår vision är att skapa innovativa produkter som hjälper våra kunder och samhället i omställningen till en mer hållbar värld. Vårt hållbarhetsprogram är anpassat efter FN:s mål för hållbar utveckling, och vi har åtagit oss att uppnå mål för minskning av koldioxidutsläpp till 2030 och koldioxidneutralitet till 2050. Vi kommer att fortsätta att öka vårt fokus på hållbarhet och produktinnovation i samarbete med våra kunder.

För mer information, läs vår rapport

Hållbara vägar

Institute of Asphalts (IAT) årliga konferens är en viktig begivenhet för den brittiska vägindustrin. Årets tema är hållbar utveckling och Nynas kommer att delta för att berätta om vårt nya produktsortiment Nypol RE, samt på vilka andra sätt vi kan bidra till att minska asfaltsektorns klimatpåverkan.

Bitumen fokuserar på kärnmarknaderna

Världen förändras i snabb takt och Nynas genomför nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för bitumen och nafteniska specialoljor. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en betydligt mer konkurrenskraftig kundupplevelse. Vidare kommer Nynas fokusera på fyra hållbarhetsområden: hållbara produkter, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.

Ett nytt Nynas tar form - fokus på huvudmarknaderna i Europa för Naphthenics

Världen förändras i snabb takt och Nynas gör nu strategiska förändringar för att stärka sin konkurrenskraft på kärnmarknaderna. Nynas skapar en affärsverksamhet med inriktning på den europeiska marknaden för nafteniska specialoljor och bitumen. Med förbättrad effektivitet kan Nynas ge en mer konkurrenskraftig kundupplevelse. Vidare kommer Nynas fokusera på fyra hållbarhetsområden: hållbara produkter, miljö och klimatförändringar, hälsa och säkerhet samt människor och samhälle.