Framtidens transporter

Tre experter diskuterar hur teknikutveckling, geopolitik, hållbarhet och andra faktorer kommer påverka hur människor och varor förflyttas i framtiden.

“Teknologier som artificiell intelligens kommer att bli allt viktigare”


NAMN:
Grant Klein
FÖRETAG: PwC
TITEL: Public Sector Transport Leader
BAKGRUND: Rådgivare till Transport for London, Transport for the North, National Highways, Network Rail samt Department for Transport. Har tidigare även varit Transport Director för Detica (nu BAE Systems Digital Intelligence)

"Vi kan notera ett kunddrivet behov av ökad integration mellan olika transportsätt. Mobiltjänster 1.0 fungerade inte så bra, till stor del på grund av att prissättningen var för otymplig och utbudet av tillgängliga tjänster för begränsat. Men i ökad utsträckning ser vi en framtid där människor kan välja den typ som fungerar bäst för dem vid ett speciellt tillfälle. Det kan inkludera tåg, spårvagn, buss, taxi, cykel, el-scooter eller bara en promenad.

Nyckeln till framgång kommer att vara förmågan att planera en resa över olika lägen, och prissätta detta på ett sätt som är övertygande för kunden genom att samla allt i en enda betalning och sedan se till att varje aktör som är involverad i att tillhandahålla tjänsterna får sin del.

Vad som har framkommit i London och andra transportnätverk runt om i världen är att om du bygger förtroende hos din kundbas kan du nå en punkt där kunderna helt enkelt använder ett kort för att komma in i och lämna systemet. I allt högre grad kommer nästa generations integrerade mobiltjänster göra det möjligt för passagerare att välja vilken transportform de vill och betala en gång med känslan att det är bästa tillgängliga erbjudandet.

Lokala beslutsfattare måste bestämma hur mycket kontroll de vill ha över passagerartjänster. Vill de till exempel sköta alla aspekter eller kommer de anamma vissa tjänster som tillhandahålls av operatörer i den privata sektorn, vilket innebär en lättare roll

Slutligen kommer teknologier som artificiell intelligens (AI) bli allt viktigare för att säkerställa att de olika kontaktpunkterna i detta integrerade transportsystem fungerar ordentligt. När du till exempel kliver av en spårvagn, kommer det då att finnas en fullt fungerande e-scooter tillgänglig för fortsättningen av din resa? Och om inte, vem tar ansvar för att hjälpa dig?"

“Kunderna lämnar långa och sårbara leveranskedjor”NAMN:
Anders Nilsson
FÖRETAG: Nynas
TITEL: VP Supply Chain
BAKGRUND: Anders har i drygt två decennier haft flera ledande positioner i Nynas inom både försäljning och supply. Förutom en MSc i matematik har han även en master i Industriell och finansiell ekonomi.

"För ett internationellt företag som Nynas är logistiken av största vikt. Vi hanterar fortlöpande ett betydande material- och varuflöde, det gäller såväl leveranser av råolja till våra raffinaderier som transporter av färdiga produkter till depåer och kunder.

De senaste årens turbulens på den internationella arenan har ställt både oss och samhällsekonomin inför stora utmaningar när det gäller leveranskedjorna. Svårigheterna täcker in en rad centrala områden, allt från snabba variationer i efterfrågan och överbetalastningar i hamnarna till komponentbrist och stigande råvarupriser.

Med detta som bakgrund utkristalliserar sig som jag ser det tre tydliga trender, vilka har det gemensamt att de är kostnadsdrivande.

För det första har kriget i Ukraina och de därpå följande sanktionspaketen inneburit betydande kostnadsökningar för att skeppa olja. För det andra får vi på grund av klimatproblematiken räkna med att det framöver kommer att bli stora förändringar för transportbranschen när samhällen drar ner sina koldioxidutsläpp. Slutligen, och för det tredje, medför den ökade konfliktnivån i världen att kunderna lämnar långa och sårbara leveranskedjor.

Sammantaget stödjer dessa trender Nynas nya strategi, som innebär att vi fortsätter att fokusera på vår kärnmarknad i Europa."

“Förändringar som härrör från frågor om hållbarhet och förändrad geopolitik”


NAMN:
Professor ManMohan Sodhi
FÖRETAG: Bayes Business School, City, University of London
TITEL: Professor in Operations and Supply Chain Management
BAKGRUND: Författare och tidigare chef för Supply Chain Practice på Accenture samt gästprofessor vid Kühne Logistics University.

"Pandemin har drivit på några av de förändringar som redan var på gång för att, om så är möjligt, göra leveranskedjorna kortare och till och med regionala. Företagen kommer att ytterligare försöka förkorta sina leveranskedjor och minska sina distributionsradier när det är genomförbart. Vissa företag kommer att göra sina leveranskedjor regionala, med köp, tillverkning och försäljning inom samma region, vilket kan omfatta en eller flera länder.

Vi ser redan en övergång från diesel till komprimerad naturgas och därifrån till el och till och med vätgas. Användningen av grön vätgas som bränsle för flygplan och fartyg har diskuterats, men det är oklart huruvida det är möjligt eller om denna vätgas kommer att vara 'grön'. Informationsteknologin kommer bidra till att göra transporter av varor och försörjningskedjor mer effektiva och transparenta för företagen, vilket möjliggör minskad lagerhållning. Tekniken kommer dessutom hjälpa människor och företag att åskådliggöra hela resan med passagerare och gods, vilket utvidgar vad Apple eller Google redan tillhandahåller med sina kartor.

För att förbereda sig för framtidens godstransporter måste tillverkare, återförsäljare och andra aktörer skapa olika scenarier för de kommande 10-15 åren och börja visualisera möjliga förändringar som härrör från frågor om till exempel hållbarhet och förändrad geopolitik."

Eric Gosse utsedd till VD för Nynas AB

Eric Gosse har utsetts till ny VD för Nynas AB och beräknas tillträda tjänsten i september 2023. Han tar över VD-uppgifterna efter Stein Ivar Bye som varit tillförordnad VD och koncernchef sedan maj 2022.

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 publicerad - Transformation gör Nynas starkare

2022 var ett förändringens år för Nynas. Vi påbörjade omstruktureringen av bolaget, vilket kommer att göra Nynas mer motståndskraftigt i finansiellt hänseende och lägga en stark grund för framtida framgångar.

Hållbara vägar

Institute of Asphalts (IAT) årliga konferens är en viktig begivenhet för den brittiska vägindustrin. Årets tema är hållbar utveckling och Nynas kommer att delta för att berätta om vårt nya produktsortiment Nypol RE, samt på vilka andra sätt vi kan bidra till att minska asfaltsektorns klimatpåverkan.