Nyckeltal

 

FINANSIELL ÖVERSIKT

2019

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

Nettoomsättning 16,841 16,863   14,990   12,525   16,248  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)1, 2 816 805   1,218   1,009   1,265  
Nettoresultat före skatt 2,482 -592   15   105   464  
Nettoresultat 2,680 -793   9   75   346  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,054 -963   2   -464   1,763  
Kassaflöde efter finansieringsverksamhet 1,425 -1,391   -462   -1,625   279  
Investeringar 592 426   428   1,055   1,483  
Nettoskuld2 7,134 6,953   5,471   4,895   3,117  
Rörelsekapital2 1,652 4,853   3,341   3,163   2,474  
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital (12 månader rullande)2, % 2.1 1.4   6.5   6.2   11.7  
Soliditet, % 0.3 23   29   31    37  
Antal heltidsanställda 948 1,003    1,016   1,013    817  

1) Exklusive engångsposter
2) Alternativt resultatmått

För mer information kontakta

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email