Nyckeltal

 

FINANSIELL ÖVERSIKT

MSEK

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2019

Nettoomsättning

15 280

17 833

16 716

12 151 16 841
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)1, 2

829

596

1 151

873 816
Nettoresultat före skatt 6

-3 197

-1 037

897 -2 482
Nettoresultat

592

-3 314

-1 099

860 -2 680
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 316

443

-276

1 071 2 054
Kassaflöde efter finansieringsverksamhet

717

149

-936

409 1 425
Investeringar 603 294 652 662 592
Nettoskuld2

4 754

4 623

4 447

3 714 7 134
Rörelsekapital2

2 037

3 355

3 933

3 276 1 652
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital (12 månader rullande)1, %

4,8

-2,6

3,2

0,0 2,1
Soliditet, %

12,4

8,9

31,9

39,4 0,3
Antal heltidsanställda

687

889

970

935 948

1) Exklusive engångsposter
2) Alternativt resultatmått

För mer information kontakta

 Hans Östlin

Hans Östlin

Communications Director

Mobilnummer +46 708 93 19 75