Aktieköp i Nynas slutfört

Nynas AB kan konfirmera att transaktionen av 49,9% av aktierna i Nynas mellan Bitumina Industries Limited (under administration) och ett bolag under förvaltning av Davidson Kempner Capital Management LP tillsammans med dess dotterbolag och närstående förvaltande bolag ("Davidson Kempner") nu har slutförts.

Davidson Kempner är nu den största enskilda aktieägaren i Nynas efter att alla nödvändiga formaliteter har slutförts. Det bindande avtalet om förvärv av aktierna från Bituminas administratörer tillkännagavs den 26 juli, 2021. Vid en extra bolagsstämma i Nynas AB den 16 augusti, 2021 utsåg Davidson Kempner tre nya styrelseledamöter att företräda bolaget.

”Davidson Kempner är en ekonomiskt stabil och kunnig ägare som redan är engagerad i Nynas som en stor finansiär och är väl insatt i Nynas roll på marknaden. Det är viktigt för våra anställda, kunder och leverantörer att Nynas har en ägare med ekonomisk kapacitet och ambition att stödja företaget ”, säger Bo Askvik, Nynas VD och koncernchef.

För mer information kontakta

 Hans Östlin

Hans Östlin

Communications Director

Mobilnummer +46 708 93 19 75

Nya styrelseledamöter i Nynas AB utsedda

Vid en extra bolagsstämma i Nynas AB har nya styrelseledamöter utsetts av Davidson Kempner.

Ny aktieägare i Nynas

Nynas AB kan konfirmera att ett bindande avtal har undertecknats av ett bolag under förvaltning av Davidson Kempner Capital Management LP (tillsammans med dess dotterbolag och närstående förvaltande bolag, "Davidson Kempner"), för förvärv av hela aktieposten på 49,9% i Nynas från Bitumina Industries Ltd. Efter genomfört förvärv kommer Davidson Kempner att vara den största enskilda aktieägaren i Nynas.

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?